^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

Een eerste vraag als waarom bent U zich aan de Ufologie gaan interesseren is een klassieker. Mijns inziens zijn er 2 duidelijk verschillende beginsituaties om deze interesse voor dit onderwerp aan te duiden.

Ofwel heeft men zelf een UFO-verschijnsel meegemaakt
Ofwel komt men na bestuderen van de gegevens tot de conclusie dat er toch een zekere grond van waarheid aanwezig is niettegenstaande de massa onzin die soms wordt gepropageerd.

 

In het eerste geval is men blijkbaar geconfronteerd met verschijnselen waar men geen directe verklaring voor heeft. Men vindt geen bekende referenties waarmee men de gebeurtenissen kan vergelijken en men bevindt zich algauw in een toestand dat men denkt gek te gaan worden. Hierbovenop komt dan het feit dat anderen het verhaal gewoonlijk niet geloven alleen al door het feit dat men de juiste woorden om de gebeurtenis te omschrijven niet vindt en de eerste uitleg een aaneenschakeling blijkt te zijn voor zaken die onlogisch en daarom als onmogelijk worden ervaren.
De vooroordelen bij het publiek doen het reeds getraumatiseerde slachtoffer geen goed. Een verder evolutie gebeurt als het slachtoffer tot het besef is gekomen dat hij niet alleen is. Als reactie zoekt hij toenadering tot deze lotgenoten waarmee dan soms heftige
onderlinge discuties ontstaan die weliswaar de druk op de ketel verminderen maar die geen oplossing geven aan het probleem.
De literatuur over para-gebeurtenissen wordt vervolgens letterlijk verslonden en op een minimum van tijd heeft men een overzicht over het toch uitgebreide gamma aan onderwerpen: ufo-verhalen,debunkingspolitiek, aliëns ,ontvoeringen en dergelijke meer. De behoefte ontstaat om er mee naar buiten te komen, wat op zichzelf niet verkeerd is . Het publiek echter is immers gedurende vele tientallen jaren verteld dat het alleen maar hallucinaties waren of onbegrepen natuurverschijnselen. Het eerst is klinkklare onzin terwijl het tweede een uiting is van onkennis : in dit geval zou een normale reactie zijn om zijn mond te houden. Resultaat de massa leeft momenteel nog in een zelfvoldane geruststelling dat er niets aan de hand is en lacht er vrolijk op los om hun eigen domheid. Gek hé?
Als er dan toch iets in de media komt dan is de kans heel groot dat het in het belachelijke wordt getrokken en dus thuishoort in de programmatie van moppen over Hollanders, ofwel blijkt uit een wat dieper ingaan op de inhoud men zich niet veel moeite heeft getroost om wat meer over het onderwerp te weten te komen.
Een aantal gevestigde autoriteiten beweren dan zonder blikken ofblozen dat dit een leeg onderwerp is en ja , voor hen inderdaad ,want ze hebben zich nooit de moeite getroost om zich af te vragen of er toch iets te rapen valt.
Al met al komt men tot de vaststelling dat de personen met een echte UFO-ervaring weinig of geen hulp hoeven te verwachten.
In het tweede geval gaat het over een totaal andere benadering voor het fenomeen.Men beeft zelf geen waarneming meegemaakt. Bij deze categorie personen gaat het dus niet dat men er initiëel in gelooft maar door de benadering ervan met een open geest men langzamerhand tot de vaststelling komt dat er wel één en ander zinvol mee te doen valt. De gemelde fysische verschijnselen blijken bij nader toezien niet zo verschrikkelijk in tegenspraak te zijn met de geldende natuurwetten.
Voor het eigenaardig vlieggedrag zijn er onderandere een aantal mogelijke verklaringen die weliswaar een ietwat verdere kennis vereisen dan een gemiddeld college-progamma. De kennis de laatste jaren opgedaan in de quantumfysica zoals de essentie van het begrip massa alleen al ,hebben een veel duidelijker beeld gegeven over het tweeledig karakter van massa in het algemeen. De laatste jaren is er een serieuse vooruitgang geboekt in de beheersing van gravitatie zonder al te veel te moeten fantaseren.Een duidelijk geformuleerde theorie omtrent gravitationele - en inertiële massa en het verband tussen beide is onlangs onderstuend door heuse experimenten in het laboratorium. Dit is geen science fiction meer!
Deze tweede benaderingswijze door middel van stapsgewijze analyse van de gemelde feiten samen met een flinke dosis gezond verstand kunnen alleen deze impasse ,die maar al te lang gedurende tientallen jaren zijn stempel heeft gedrukt, doorbreken.

Wat is er met de publieke opinie?

Als we de huidige mentaliteit even bekijken valt het volgende op: hoe sensationeler een verhaal door de media wordt gebracht ,hoe meer publiek men blijkbaar gaat bereiken. De inhoud mag daarbij niet te moeilijk zijn ,anders haakt men algauw at Wat belangrijk is, is dat de idolen het doen. Veel programma's zijn dan ook uitsluitend gericht op ontspanning, tot den treure toe herhalen van dezelfde situaties ,desnoods met andere personen in de hoofdrol.

In het geval van het UFO-fenomeen ligt de zaak wel iets anders. Niettegenstaande een serieus doorgevoerde campagne met de nodige affiches en persberichten ,is de opkomst zeer laag als het gaat over UFO's. Vanwaar deze desinteresse?
Hier moeten we willens nillens met de vinger wijzen naar de verschillende veiligheidsdiensten ,voornamelijk die van de Verenigde Staten ,waar het allemaal begon tengevolge van het veelvuldig waarnemen van deze verschijnselen. De luchtmacht ,die in feite verantwoordelijk is voor het onderzoek naar wat zich in het luchtruim afspeelt, kon duidelijk de problemen niet aan maar had wel snel door dat het een verschijnsel betrof dat zich niet alleen tot enkele lokale gebieden beperkte. Als door de zeer vele meldingen de communicatiekanalen verstopt geraakten ,kwam de paniekreactie Men bleef al de mel-

dingen in het geheim onderzoeken maar naar het publiek toe begon men een campagne van ontkenning. Men had echter pech ,want de UFO's bleven komen. Dan maar de meer repressievere methode om het fenomeen te bestrijden. De media kwam aan de beurt. Een periode van verklaren met de meest onzinnige verhalen moest de waarnemers belachelijk maken .De kranten werden overstelpt met de meest idiote uitleg die u dan moesten brengen naar het publiek toe. Men ging ervan uit dat als men dit jaren vol zou houden ,alles zichzelf wel zou oplossen. Ondertussen werden onderzoekscentra opgericht zoals het zogenaamde AREA51 in "Dreamland" en werden de eerste testvluchten met de hypermodernste toestellen uitgevoerd. Vanwaar deze plotse nieuwe technologie kwam, kon men alleen maar raden!
Dat deze agentschappen tevreden kunnen zijn is maar al te waar vermits ze in hun opzet geslaagd zijn. Nu nog baadt al wat met UFO's te maken heeft in de door hen gecreëerde sfeer van het belachelijke.
Deze "attitude" is spijtig genoeg zeer volgzaam overgenomen door onze eigen agentschappen alhoewel, veel te laat echter, de Fransen hebben ingezien dat ze serieus bij de neus waren genomen. Zelfoverstept in eigen land hebben u geen eigen onderzoek durven starten met als resultaat dat de VS , dit wel gedaan hebbende, zelf de meest moderne technologiën in hun militair apparaat geintegreerd hadden terwijl Frankrijk en de rest van Europa nergens stond. De achterstand is duidelijk als men de ganse rij prototypes bestudeerd waar, practisch met 100% zekerheid het gravitatieprobleem opgelost werd. Geen enkele officiële instantie wil dit blijkbaar bekennen en geeft geen kik en wacht alleen maar af.
De belachelijkmakerij die grotendeels de schuld is voor de achterstand en die de
civiele onderzoekswereld schaakmat heeft gezet, duurt spijtig genoeg nog altijd voort.
Wat is er dan toch zo plezierig aan om zijn eigen domheid te lachen?

 

Welke middelen staan dan serieuze onderzoekers ter beschikking?

Er bestaan een aantal officiële documenten ,waarin bruikbare gegevens te vinden zijn. Niettegenstaande de negatieve uitspraak in het voorwoord, is het zogenaamde Condon rapport in zijn verschillende deelonderzoeken een bron van zeer goed onderzochte gegevens. Zo is het gedeelte waarin de Electromagnetische verschijnselen worden besproken een schat aan detailinformatie. Men weet onderandere dat men te doen heeft met stralingen van zeer hoge frequentie (GHz bereik) en dat er bijkomende breedbandige storingen optreden. Het is aan de onderzoeker deze gevens verder uit te diepen en in te passen in een werkhypothese. Er is ook melding van een Laagfrequente magnetisch veld dat instrumenten zoals de naald van een kompas doet rondtollen. Dit laatste is evenvoudig in het labo na te bootsen. Hiervoor volstaat een pulserend magnetisch veld in het laagfrequente spectrum.

Een andere goede referentie is het boek van James M McCampbell , "UFOLOGY", nieuwe inzichten en gezond verstand in de wetenschap.
Mc Campbell heeft een synthese gemaakt van een ganse reeks fysische waargenomen effecten en er al heel voorzichtig een verklaring voor proberen te vinden.
Onderzoek naar afwijkingen in het geomagnetische veld ,die niet aantoonbaar te wijten zijn aan zonneactiviteit , kan een goede bijdrage leveren om UFO-activiteit aan te tonen. In 1954 was er een opvallend grote UFO-activiteit in Frankrijk. Het viel de onderzoeker Claude Poher op dat het verloop van de magnetische meetwaarden in Chambon-la Forêt sterk afweken van deze in andere meetstations. Hij slaagde erin aan te tonen dat er een meer dan normale correlatie was tussen deze afwijkingen en de UFO-activiteit in de zelfde periode: deze conclusie werd zeer recentelijk bevestigd in een studie van mezelf uitgaande van de gegevens enerzijds van de registraties van Fürstenfeldbruck in Duitsland en deze van Chambon-Ia-Forêt zelf en de UFO-waarnemingsdatabank van Lagarde ( Lumières dans la Nuit).
Een bijkomend aspect is wel dat de grote variaties in de vertikale componente van het veld bijna niet terug te vinden zijn in beide overige componenten.

Heet van de naald zijn echter de onderzoeksresultaten van Professor Fran De Aquino,een Braziliaans wetenschapper verbonden aan de staatsuniversiteit van Maranhäo en tevens medewerker aan het Los Alamos National Laooratory in de Verenigde Staten. Samen met Jean Louis Naudin en Steve Bums is De Aquino er in geslaagd de gravitationele massa van ferromagnetische atomen en moleculen te beinvloeden door bestraling met energie met zeer lage ftequentie « 1 Hz).
Zijn theorie zegt dat de gravitatione1e massa in een ferromagnetische medium kan tot nul en zelfs tot negatieve waarden kan teruggebracht worden. Deze theorie is momenteel met experimenten in het laboratorium bevestigd (zie zijn publicaties).

Wat kunnen we nu als amateur onderzoekers doen ?

We kunnen kennis nemen van deze nieuwe ontwikkelingen en vervolgens deze trachten te begrijpen. We kunnen desnoods eenvoudige ,kleine experimenten opzetten. We kunnen een aantal kleine zelfbouwapparaten in mekaar knutselen.
Een mogelijk te verkennen terrein is dat van de zeer lage :frequenties en van het geomagnetische veld .Een zelfbouw magnetometer met ringkern ligt beslist binnen de mogelijkheden van een electronica-fraik.Een dergelijk toestel is reeds operationeel bij auteur dezes.
Het toestel maakt gebruik van een alternerend in verzadiging gestuurde ringkern als sensor. Een extern veld veroorzaakt een fluxasymmetrie die op haar beurt aanleiding geeft tot het ontstaan van even harmonisch en in het uitgangssignaal. Uitfilteren van deze harmonische en synchroondetectie geeft een signaal evenredig met de grootte van het storend extern veld. _
Bij de interpretatie van de fluctuaties is het raadzaam steeds de gegevens over de zonneactiviteit en de registraties van een nabijgelegen officieel geomagnetisch station te raadplegen.

Al met al komt het erop neer dat naast het verzamelen van nieuwe waarnemingsgegevens ,het echt noodzakelijk wordt om de massa gegevens verder uit te werken. Een voorselectie naar bruikbare parameters dient te gebeuren.
Een goed voorbeeld, om bevoorbeeld een hypothese te kunnen opstellen voor de voortstuwingsmethode ,is het op een rijtje zetten van die effecten die er mee samen hangen. Elementen als het schijnbaar ontbreken van enige inertie bij de geconstateerde hoge versnellingen ,is te verklaren dank zij het recente werk van De Aquîno.
Er zijn immers ook gravitatiewerkingen geconstateerd zoals levitatie van auto's. Andere effecten op de begroeiing die losgerukt is bij bijna landingen en van het ontstaan van een waterkolom onder de UFO als die zich boven een wateroppervlak bevindt zijn meerdere malen gemeld.

Wat is er met die andere verhalen?

Zijn die echt een bijproduct van het UFO-verschijnsel zelf? Wat is er met Aliëns? Wat doen we met ontvoeringsverhalen en wat met graancirkels?

Uit deze opsomming komen de graancirkels op het eerste gezicht in vraag alleen al omdat ze ons iets tastbaars bieden. Men kan ter plekke het nodige meetwerk uitvoeren ,waarmee dat is nog een grote vraag. Het komt er in de eerste plaats op aan uit te zoeken of men wel met een "echte" graancirkel te doen heeft. Visueel kan men bijna direkt een aantal facetten bekijken die het verschil maken tussen een echte en een vervalsing.
Het in mekaar getorst zijn van de graanstengels zonder breukverschijnselen en de abnormale verdikkingen aan de stengelknobbels vallen wel op. Ook de grotere hoeveelheid aan magnetiet in de cirkel dan in de onmiddellijke omgeving is een serieuze indicatie.
Andere aspecten ,die soms niet aangenomen worden als objectief gegeven, zijn de resultaten met een wichelroede. Deze zou fors reageren in een echte graancirkel .
Het mislukken van foto's, genomen en van geluidsopnamen in de cirkel, is een gekend verhaaL Ook de aanwezigheid van een statisch electrisch veld werd door de onderzoeker Colin Andrews als mogelijk kriterium voor het bepalen van de echtheid naar voor geschoven.

Aliëns en ontvoeringen vertegenwoordigen een ietwat andere categorie.
Hier beschikken we over zeer weinig tastbare gegevens en op het eerste gezicht is er geen mogelijkheid om meetapparatuur te gebruiken. Het verschijnsel "missing time " verergert de zaak nog, want momenteel is ons geen enkel fenomeen bekend dat zo drastisch ingrijpt op het tijdsgebeuren.

Een val opstellen bij gevallen met herhaalde bedkamerbezoeken door middel van een camera heeft tot nu toe weinig succes opgeleverd. De entiteiten zijn blijkbaar niet dom en doen al het mogelijke om de valstrik te omzeilen. In enkele gevallen is een alarm afgegaan met een mechanisch systeem met een opgehanden kompasnaald maar alle andere detectiemanieren hebben tot nu toe gefaald.

Wat de ontvoeringen zelf betreft is momenteel de enige benaderingsmethode met enig vermoed succes het toepassen ven een hypnotische regressie die weliswaar zeer onaangenaam is voor de patiënt omdat het die terug doorheen de traumatische ervaringen heenvoert. In hoeverre deze methode alleen de gebeurtenis objectief benadert is een vraag. Sommigen beweren dat er een groot gedeelte fantasie mee wordt geactiveerd.

De conclusie van dit alles is: er gebeuren op zijn minst eigenaardige zaken die we met onze huidige kennis niet kunnen verklaren en waartegen we geen enkel verzet kunnen voeren.
Een normale reactie van de wetenschappelijke wereld blijft uit. De opeenvolging van verbazing,
nieuwsgierigheid, onderzoek ontbreekt volledig. Alleen maar een kleine groep reageert alhoewel dit voor de ganse gemeenschap zou moeten gelden.
Desinteresse tengevolge van vroegere CIA activiteiten mogen en kunnen toch niet tot in het oneindige blijven duren. '
Velen van hen zitten echter in een comfortabele situatie en wensen dit zo te behouden Dit is nog te verstaan maar een reactie = nul, dat is pas onwetenschappelijk!
Men vergeet soms dat een onderwerp niet maar de benaderingswijze onwetenschappelijk kan benaderd worden. Hopelijk slijt deze mentaliteit en is het voor een volgende generatie weggelegd ,als het dan niet te laat is.
Debunkers overtuigen helpt niet, het wordt alleen maar beter als deze verdwenen zijn.

J.De Ceuster

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.