^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

Ik was actief betrokken gedurende verscheidene jaren in het onderzoek van een groep fenomenen ,destijds vliegende schotels genoemd.
Gedurende deze periode heb ik de meeste toendertijd beschikbare literatuur doorgemaakt , een groot aantal personen geintervieuwd die ongewone verschijnselen in de lucht hadden waargenomen, waarnemingen gedaan met wetenschappelijke apparatuur en een serie communicaties met intelligente wezens gehad, die beweerden buitenaards te zijn.

 

 

 


Ik startte dit onderzoek destijds uit nieuwsgierigheid en was uitermate kritisch ,vast overtuigd dat het fenomeen door de mens gecreëerd was of ten minste van natuurlijke oorsprong. Ik heb getracht voor zover het mogelijk was ,conventionele standaard methodes en apparatuur te gebruiken ,en het fenomeen te onderzoeken vanuit alle mogelijke gezichtshoeken alvorens een conclusie te formuleren. In andere woorden ik heb dezelfde algemene procedures gevolgd als gebruikelijk bij de studie van bevoorbeeld radio voortplantingsverschijnselen. 

De eerste faze van het werk bestond in het lezen van beschikbare literatuur , het verzamelen van zoveel mogelijk waarnemingsgegevens om in het algemeen een eerlijk overzicht te bekomen van het probleem. 
De tweede faze betrof het theoretisch- en laboratoriumwerk om te trachten een opening te vinden in de ons bekende technologie en het bekomen van relevante referenties. 
De derde faze omvatte het opvolgen van de verschillende mogelijke pistes voortvloeiend uit de twee vorige fazen. 

Mijn bedoeling is niet verder in te gaan op de eerste faze van de werkzaamheden omdat mijn ervaring volledig parallel verliep met die van andere onderzoekers, die uitgebreide en gepubliceerde rapporten hebben gemaakt omtrent hun bevindingen. Ook wenste ik niet verder in te gaan op die pistes die eerst zeer belovend leken, maar daarna, na doorgedreven onderzoek, geleidelijk aan uitdoofden. Ik kan ook niet verder in detail gaan als het gaat om materiaal mij in vertrouwen gegeven of me ter beschikking gesteld via kanalen met een "classified" karakter. Het is ook niet mijn bedoeling om iemand ervan te overtuigen van mijn mening maar eerder om aan te tonen wat ik geloof en waarom ik dat geloof. 

Laat ons nu de aandacht geven aan een paar feiten. 
Eerst en vooral ,honderden normale en eerlijke personen hebben lichten in de lucht waargenomen welke zich op een manier gedroegen die abnormaal kan bestempeld worden.
Ten tweede ,honderden normale en eerlijke mensen hebben vaste ,reëele tuigen in de lucht gezien die zich op een niet normale manier gedroegen.
Ten derde , honderden personen hebben objecten in onze aardse atmosfeer op korte afstand gezien om voldoende details waar te nemen en daaruit te besluiten wat het beslist niet kon zijn en zodoende ook niet konden thuisbrengen.
Ten vierde beschrijvingen van waarnemers ,waarbij de omstandigheden geen invloed konden gehad hebben op wederzijdse beinvloeding ,waren met mekaar in overeenstemming en ook vergeleken met deze die uit verschillende bronnen waren bekomen.


Het is niet redelijk te veronderstellen dat honderden gewone, normale mensen ,op wiens woord we ze in dagdagelijkse omstandigheden zouden geloven, bvb.als getuige van een autoaccident, plots als leugenaars, gekken,neurotici en volledig incompetente personen zouden bestempeld kunnen worden. 
Ikzelf heb veel personen ondervraagd en ben ervan overtuigd dat ze wel degelijk een gezonde geest hadden, die trachtten zo goed mogelijk te omschrijven wat ze werkelijk hadden waargenomen.

 

Ik wil toegeven dat sommigen hun waarneming niet zeer goed beschreven hebben omwille van gebrek aan een aangepaste opleiding ,maar ze hebben het beslist gedaan in alle eerlijkheid. 

Laat ons nu wat meer feiten bekijken.
Ten eerste: er zijn zeer nabije ontmoetingen opgetreden met in één specifiek geval met de dood tot gevolg. Kapitein Mantell vond de dood tijdens het achtervolgen van een vliegende schotel op 7 Januari 1947 ( zie Report on Unidentified Flying Objects van Edw Ruppelt : pp51 tot 60 ; Amerikaanse Editie). 
Vervolgens zijn er personen die een zeer nabije ontmoeting hebben gehad en die fysische prikkels hebben gemeld consistent met wat er over de werking van de vliegende schotels is geweten. 

Voor zover het Mantell accident hersamengesteld is, was Mantell zeer dicht in het operatieveld van de UFO genaderd.Zijn toestel viel gewoon uit mekaar en de stukken lagen verspreid over een zeer grote oppervlakte. Het teruggevonden lichaam van Mantell is nooit aan zijn bloedverwanten getoond. Sommige personen , die dicht bij de wrakstukken kwamen , ondervonden een ondraaglijke hitte over de ganse regio. Gravitationele effecten maakten het moeilijk om zijn evenwicht te bewaren in de nabijheid van deze wrakstukken. Dit schijnt ongelooflijk nochtans bestaat er een goede reden om dit te geloven. 
De technologie, waarvan we een glimp hebben waargenomen ,namelijk de manipulatie van velden , het electrisch-, het magnetische - en het "tempic" (tijd) veld , geeft een direct antwoord op de verklaring van het fenomeen. In het geval Mantell waren het de veranderde veldconfiguraties in de omgeving van het vliegtuig die de bindende atoomkrachten verminderden beneden het normale niveau om het materiaal zelf samen te houden. 
Er bestond de mogelijkheid van een substantiële verandering die een sterke temperatuursstijging tot gevolg had. Ik meen dat het lichaam van Mantell indicaties vertoonde van een sterk temperatuursstijging van het toestel en van uiteraard zijn inhoud. 
Deze temperatuursstijging is gemeld op vrij grote afstand ,van enkele honderde voeten, van toestellen die gebruik maken van sommige combinaties van velden. 
Vermits gravitatie een tijdsfunctie is , volgt daaruit dat een verandering in het veld voelbaar is in grootte en richting van het nabije gravitatieveld.

Er zijn ook een aantal zogenaamde communicaties met buitenaardse intelligenties gemeld. Ik heb in ieder geval getracht , met de mij best ter beschikking staande mogelijkheden,de juistheid van deze zogenaamde communicaties te bevestigen of te weerleggen en er enige informatie uit te bekomen indien deze contacten authentiek blijken te zijn. 
Zoals te verwachten , waren deze zogenaamde contacten van generlei waarde , maar enkelen ervan waren wel de moeite waard om verder nagetrokken te worden. Sommigen hebben aanleiding gegeven tot publicaties, maar de overgrote meerderheid werd geheimgehouden.

De procedure om de contacten uit te testen bestond in het stellen van een aantal onbelangrijke maar significante vragen en de bekomen antwoorden te vergelijken met die van andere contacten. Vragen waren van de aard als ; is er hoger leven op Mars?;indien ja, hoe zien hun woningen eruit?, wordt er gebruik gemaakt van geld ?, hoe ziet dat eruit? Enkele honderden vragen. De resultaten waren op zijn minst spectaculair . Van de contacten die als authentiek konden beschouwd worden , was er telkens volledige overeenstemming. Andere waren extreem slecht of onbestaande.
In het algemeen, waar de overeenkomst slechts op een tweetal punten verschilde, werd gezocht naar de oorzaak van deze afwijking. Telkens bleek dat iemand een aards gegeven had ingelast ofwel dat de boodschap niet getrouw was weergegeven. 
Nu, nadat vastgesteld was, welke de communicatiekanalen tussen de buitenaardse intelligentie en ons waren , was de volgende stap het trachten zoveel mogelijk informatie te bekomen.

 

Zoals verwacht , was de eerste inspanning in de richting van wetenschap en technologie. Snel bleek dat er een zeer reëele en grote kloof was tussen hun wetenschap en die waarin ik enige training had. Sommige cruciale proeven werden gesuggereerd en uitgevoerd, die de geldigheid van hun wetenschappelijke visie bevestigde. Buiten dit was hun benadering quasi onbegrijpelijk.

Vervolgens was er een periode van gewetensonderzoek waarin vele twijfels de kop opstaken.Nu we wisten dat deze vreemden allemaal hetzelfde verhaal vertelden ,stelde zich de vraag of dit wel de waarheid was. Toegegeven er bestond wel een bewijs te ondersteuning van hun beweringen , maar was er niet een andere meer conventionele verklaring? Indien het ganse geval slechts bedrog was , dan was er wel een zeer groot aantal personen het slachtoffer van dit bedrog. Indien het gaat om een grap , dan is het wel een van wereldformaat, maar dan tot welk doel en door wie geprogrammeerd? 
De onafwendbare conclusie was dat dit alles reëel genoeg was, maar hun wetenschappelijke benadering zo vreemd en misschien zelfs voor ons onbegrijpelijk zou blijven.

Een andere benadering werd uitgetest ,namelijk de filosofische met een antwoord in alle pracht! Ik wil niet uitwijden in alle details van mijn herziening van ideëen en basiskennis om aan te tonen dat deze vreemde intelligentie veel geduld en begrip tentoonspreidde om de vooroordelen en verkeerde voorstellingen, verzameld gedurende al die jaren, te neutraliseren.

Ik begon voor het eerst in mijn leven me van de eenheid van het Universum te realiseren en dat de wetenschap, filosofie, religie, materie en energie allen facetten zijn van het zelfde prachtige juweel en dat, vooraleer één facet geappreciëerd kan worden , de vorm van het geheel moet kennen.

Een van de meest belangrijke zaken die ik me realiseerde ,was dat we niet alleen zijn. Het menselijke ras in de humanoïde vorm vind men overal in het heelal en is ongelooflijk oud. Zijn uiterlijk fysische vorm is maar één van de vele manifestaties op het pad van de ontwikkeling. Onze huidige beschaving hier op aarde is maar één van diegenen die komen en gaan . De planeet is verscheidene malen gekoloniseerd door volkeren van elders. Onze huidige menselijke rassen zijn daarom bloedbroeders van deze volkeren. Is het dan een wonder dat ze in ons geinteresserd zijn? Voor orthodoxe denkers lijkt dit vreemd, maar dit is minder vreemd dan onze eigen orthodoxe ideëen over evolutie.


De vraag kan gesteld worden als deze volkeren onze broeders zijn en geinteresserd zijn in ons welzijn, waarom blijven ze dan zo afstandelijk ? Het antwoord is duidelijk.
Er is een universele basiswet, die ieder individu de vrijheid van keuze laat te experimenteren en te leren uit zijn ervaringen. Niemand heeft het recht te interfereren in de zaken van anderen. Onze tien geboden bvb. zijn de richtlijnen om deze interferentie te voorkomen . Indien we deze wet negeren moeten we de gevolgen dragen en het hoeft weinig betoog dat ons huidig gedrag rechtstreeks het gevolg is van zulke overtredingen. Wanneer we in dit leven binnentreden , nemen we derhalve deel aan bepaalde gebeurtenissen waarvan de volgorde vastligt van vóór onze geboorte. Indien we deze zouden wijzigen , beroven we onszelf van de ervaringen nodig voor onze verdere ontwikkeling. We hebben een ingebouwde protectie tegen het wijzigen van deze volgorde omdat we ervan verstoken blijven. Maar deze volkeren van elders hebben een veel grotere kennis en hebben de middelen om die volgdorde te onderscheiden die niet mogen gewijzigd worden. Daarom , niettegenstaande ze niet beter wensen om in onze wereld te helpen en desnoods dit zouden kunnen ,is het hun niet toegelaten te interfereren tengegolve van die ene bepalende cosmische wet. De scheidingslijn tussen hulp en interferentie is inderdaad zeer smal en soms moeilijk te onderscheiden , maar het is een teken van individuële en collectieve vooruitgang te beseffen in hoeverre we er beter van worden.

Een van de moeilijkheden voor ons is dat we te weinig dimensies kennen en derhalve geen gebruik van maken in onze wetenschappelijke benaderingen. We kennen de ware natuur van de andere dimensies niet , noch hun plaats in het Universum. 
Voorgehouden worden de 12 goddelijke dimensies , welke de volledige structuur van het Universum zouden bepalen. Onze conventionele voorstelling van dimensies is zeer ongeschikt en beperkend en zolang we hieraan vasthouden ,kunnen we de wereld van mechanistische processen niet overstijgen. In de wetenschap hebben we een procedure uitgewerkt die een nieuwe ontdekking of waarneming koppelt aan wat we al weten ,zelfs als we ,om dit te kunnen doen , we kunst en vliegwerk zouden moeten gebruiken om de nieuwe gegevens in het geheel te doen passen. We nemen steeds aan dat de nieuwe gegevens gekoppeld kunnen worden aan de oude bestaande! Als gevolg daarvan hebben we een geheel geschapen met een structuur volledig inzichzelf gesloten. Gegevens die er niet direct inpassen worden verworpen.

Uit informatie bekomen blijkt echter dat de wetenschap eenvoudiger kan dan we ons nu voortstellen en dat alle componenten bij mekaar passen zonder correcties. Mogelijk dienen we opnieuw te starten en onze kennis te herschikken in een ander patroon.Ik ben ervan overtuigd dat we dit kunnen en de filosofie, waarop deze nieuwe aanpak geschoeid is, aanvaarden. We kunnen ons verheugen in de technologie van hun ruimtetuigen en hun levenswijze.

Ik zou een paar woorden willen zeggen over de filosofie rond de vliegende schotels. 
Mogelijk is hun filosofie een van de meest interessante aspecten in de studie van vliegende schotels onafgezien dat ze reëel en buitenaards zijn.Welk is de aard van deze creaturen die ze zouden bouwen en besturen? Hoe zien ze eruit? Hoe denken ze? Zijn hun ideëen en idealen gelijkaardig aan de onze? Kunnen we ze verstaan? Al deze en andere vragen plagen de serieuze onderzoeker. Als we enkel beschikken over waarnemingsdata, zijn we gebonden aan een eenzijdig idee over de wezens. We zien de schotels vliegen aan verschrikkelijk hoge snelheden , plots stoppen en van richting veranderen. Volgens onze fysische kennis weerstaat geen enkel wezen van vlees en bloed aan de vreselijke krachten die gepaard gaan met deze acties. Daarom zijn we geneigd om te menen dat de schotelbestuurders een soort robot zouden zijn of een wezen zoals we nog nooit hebben ontmoet.
Het is hard aan te nemen waarom enig ras beschikkend over zulke grote vermogens vertoond door de schotels zich zouden vergenoegen wat heen en weer te vliegen over onze planeet zonder iets meer concreet en zinnigs te verrichten. 
Wij zouden dit echter wel doen . Na een korte verkenningsperiode zouden we landen en de inboorlingen mededelen dat we zaak overnamen.Het feit dat de schotelwezens dit niet hebben gedaan wijst in de richting dat ze ons in de zelfde kategorie zouden thuisbrengen als flora en fauna van onze planeet. Onze beschaving lijkt hen zo primitief en niet te onderscheiden van de lagere diersoorten. We kunnen zo voortgaan met speculeren zonder echter dichter bij de waarheid te geraken.Gelukkiglijk hebben deze wezens contact gehad met mensen op aarde en informatie gegeven voor zover deze begrijpbaar en assimileerbaar was voor de contactees. Veel van zulke contactverhalen zijn reeds gepubliceerd ; veel meer zijn echter nog niet bekend gemaakt. Zoals het steeds het geval is in elk romantisch en nieuw terrein zijn er een aantal overdrijvingen en zelfs leugens. De meeste zijn echter eerlijk en authentiek.

Als een dozijn onafhankelijke contacten , die geen connectie met mekaar hebben en die elk voor zich menen de enige te zijn die zulke berichten doorkrijgen , dezelfde feiten vertellen en zelfs namen vernoemen en waarbij ook de beschrijvingen in detail met mekaar perfect overeemstemmen , is er geen andere keuze voor de onderzoeker te aanvaarden dat de waarheid verteld wordt. Des te meer wanneer het materiaal door de verschillende kanalen samengesteld en geanalyseerd wordt, bijdraagt tot een compleet en elegant filosofisch geheel, klinkt dit alles als hemelse muziek in de oren.

Deze wezens vertellen ons over een magnifiek cosmisch plan, waar we deel van uitmaken en hetwelk de leeftijd van één enkel persoon of beschaving ,zelfs van een planetair systeem ,ver overtreft. Er wordt ons niet verteld dat dit zich naast ons afspeelt maar wel dat we er zelf deel van uitmaken. De meeste van onze meest besproken problemen worden opgelost met enkele woorden weliswaar als we de ons gegeven oplossingen willen toepassen. Er wordt ons verteld over de onjuistheden in onze wetenschap en er wordt ons tevens de basis gegevens voor een nieuwe wetenschap bijgebracht welke eenvoudiger en meer omvattend is dan de mathematische monsterconstructies waarmee wij goochelen. Er wordt ons over een levenswijze gesproken , als een Utopie klinkend uit onze dromen, en de middelen om deze te bereiken .

Kan het zijn dat een samenhangende en prachtige filosofie een verzinsel is van de verbeelding van een paar zwakzinnigen? Ik denk het niet. Indien we alleen een zogenaamd filosofisch bewijs hadden ,zouden we het terecht verdacht vinden maar gekoppeld met de realiteit van duizende waarnemingen , kunnen we dit niet zomaar negeren. Dit is het speciale geval voor de wetenschappelijke benadering ,welke de wezens van elders ons hebben gegeven door te verklaren ,wat eerst onmogelijk was , hoe schotels zich gedragen zoals ze dit doen, en dat ze dingen doen die voor ons virtueel onmogelijk lijken. Deze wetenschap en gedrag stemmen perfect met mekaar overeen. Nogmaals het werd ons verteld waar onze wetenschappelijke ideëen verkeerd zijn of onvoldoende ,en experimenten werden geopperd en uitgevoerd , waarbij in elk geval bleek dat de "alien" wetenschap gerechtvaardigd was.

We kunnen ons afvragen ,als dit alles geweten is, waarom het niet gepubliceerd werd.Waarom werden deze zaken niet bestudeerd in plaats van atoombommen? 
Het antwoord is gepubliceerd . Boeken zijn geschreven en met honderden kopies verkocht 
Er zijn verschillende tijdschriften verschenen met dit materiaal beschreven verkrijgbaar voor een matige prijs . Rapporten bestaan van serieuze onderzoekers en gepresenteerd door de geschikte kanalen.

Het is echter ook juist dat men een paard kan leiden tot aan de drinkplaats, maar het is 
niet mogelijk dit te doen drinken als het niet wil!

Bron: Wilbert B. Smith Collection ,University of Ottawa Archival Material ARCS 94-2 donated by Arthur Bray

 

Door Dhr. Jan de Ceuster
BUFON Regio Voorzitter / Antwerpen - Mechelen
Oktober 2006

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.