^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Michio Kaku & Ufo's

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

De geschiedenis van de Shang-dynastie wordt overgeleverd in de zogenaamde Shih-chi-annalen. We bewegen ons op historisch terrein. De eerste heerser, naar wie ook de provincie is genoemd, heette Ch'eng T'ang. Deze Ch'eng T' ang was weliswaar de grondlegger van zijn familie, maar zeker niet de eerste keizer. Zijn voorganger Chieh Kuei van de Hsia-dynastie schijnt een dictator met een sadomasochistische inslag te zijn geweest die ten val moest worden ge-bracht. Dat deed de stichter van de Shang-dynastie, de dappere Ch'eng T'ang. 

 

In de annalen wordt verteld dat Ch'eng T'ang 'vliegende wagens' bezat. Deze fabriceerde hij niet in eigen vliegtuigfabrieken, maar ze waren afkomstig van een geheimzinnig volk met de naam 'Chi-Kung'. Tja, en dat volk 'Chi-Kung' leefde zegge en schrijve 40000 li 'aan gene zijde van de jade poort' . Waar dat ook geweest mag zijn, het moet aan de andere kant van de wereld zijn geweest, want 40000 li komt volgens de oude maat van 644,40 meter overeen met een afstand van 25776 kilometer! Als je uitgaat van de kleine li van 150 meter, leefde het volk van de vliegtuigbouwers 6000 kilometer ver weg.
Woordelijk wordt er over het volk 'Chi-Kung' geschreven: 'Ze kunnen ook vliegende wagens maken, die bij een gunstige wind grote afstanden afleggen. Ten tijde van T'ang (1760 v.Chr.) voerde de westenwind zo'n wagen tot Jütschou (Honan), waarop T'ang hem vernielde omdat hij niet wilde dat zijn volk hem zou zien.'

De Chinese dichter Kuo p'o (270-324 n.Chr.) vatte de annalen van zijn voorvaderen weer op en schreef: 'Bewonde-renswaardig zijn de vaardige werkstukken van het Chi-Kung volk. Uitgaande van de wind spanden zij hun hersens in en vonden een vliegende wagen uit, die hen, stijgend en dalend, naargelang de richting, als gasten naar keizer T' ang bracht.'
Er bestaan tekeningen van die apparaten waarop details te zien zijn die voor ons tegenwoordig letterlijk 'Chinees' zijn. Keizer Ch'eng T'ang verborg die vliegtoestellen voor de blikken van zijn onderdanen. Zijn 'hoofdingenieur' Ki Kung Shi slaagde er zelfs in zo'n hemelwagen na te bouwen. Later werden de hemelwagens vernietigd om het geheim voor altijd te bewaren'. Ontwapening in het oude China! In zijn werk 'Schang hai tisching' bericht de kroniekschrijver Kuo p'o (270-324 n.Chr.) verschillende voorvallen uit die periode. [53,54,55] Daarin worden de 'vliegende wagens' ook vaak beschreven als 'vliegende wielen'.Zelfs in de Middeleeuwen moet de filosoof en monnik Roger Bacon (1219-1294) nog informatie over oude vliegmachines in zijn bezit hebben gehad, want in een geschrift uit .het jaar 1256 merkt hij op: 
f 'Er kunnen ook vliegtoestellen (instrument a volandi) worden gemaakt... ze zijn in oude tijden gebouwd, en het is zeker dat men een instrument heeft om mee te vliegen.

Een variatie op het vliegende bezoek aan het hof van de Chinese heerser Ch' eng T' ang levert de Indische koning Rumanvat, die zo'n reusachtig hemelschip liet bouwen, dat er plaats was voor hele groepen mensen. Citaat:`
.
'Zo stapte de koning met zijn harempersoneel, zijn vrouwen, zijn hoogwaardigheidsbekleders en een groep uit elk stadsdeel in de hemelwagen. Ze bereikten de weidsheid van het firmament en volgden ten slotte de richting van de winden. De hemelwagen vloog rond de aarde over de oceanen en zette toen koers naar de stad Avantis, waar juist een feest plaatsvond. De machine stopte, zodat de koning het feest kon bijwonen. Na een korte tussenstop startte de koning weer onder de ogen van talloze kijklustigen die de hemelwagen verbaasd bekeken. ' Niet slecht, die luchtschippers uit de oudheid! Ik begrijp dat men zal proberen om al die vliegtoestellen op rekening van de menselijke fantasie te schrijven. Men zal zoals altijd! het achterhaalde argument uit de psychologische mottenballen halen dat de mens altijd al de vogels heeft willen. nadoen en al sinds onheuglijke tijden droomt van vliegen. Die uitvlucht gaat niet op want vooral in de Oudindische overleveringen wordt een haarscherp onderscheid gemaakt tussen wagens die konden vliegen en wagens die dat niet konden. Enkele citaten uit de Indische Ramayana,samengesteld door de Sanskrietgeleerde prof. dr. Kanjilal van het Sanskrit College in Calcutta bewijzen dat:

- Samen met Khara besteeg hij het vliegende voertuig dat was versierd met juwelen en gezichten van demonen. Het bewoog zich voort met een lawaai, dat leek op de donder uit de wolken. (3.35.6-7)
- Bestijg dit voertuig, dat bezet is met juwelen en kan opstijgen in de lucht. Nadat je Sita (de gemalin van een ko-ning) hebt verleid, kun je gaan waarheen je wilt. Ik zal haar door de lucht naar Lanka (het huidige Sri Lanka= Ceylon) brengen... Dus bestegen Ravana en Maricha het luchtvaartuig, dat op een paleis leek... (3.42.7-9)
- Denk jij tot welstand te komen door je een luchtvaartuig te verschaffen, schurk? (3.30.12)
- Toen verscheen het zelfstandige luchtvaartuig... .weer in . Lanka met de arme Sita en Trijata. (4.48.25-37)
- Dat is het voortreffelijke luchtvaartuig, dat Puspaka wordt genoemd en dat glanst als de zon. (4.121.10-30)

 

- Het vliegende object, dat was versierd met een zwaan, verhief zich met luid geraas de lucht in. (4.123.1)
- Alle haremvrouwen van de apenkoning Sugriva maakten haastig de decoraties af en bestegen het vliegtuig.. (4.123.1-55) En in het epos Mahabharata vinden we maar liefst 41 verwijzingen die duidelijk betrekking hebben op vliegende voertuigen.

Voorbeelden: 
- 0, jij, afstammeling van de Kurus, die boze mens kwam
op het zelfstandig vliegende voertuig, dat zich overal kan voortbewegen en bekend staat als Saubhapura. (Vanapar-va Ch. 14, vss. 15-22)
- Ook mensen bewegen zich langs de hemel in luchtvaar-tuigen, die versierd zijn met zwanen en zo comfortabel zijn als paleizen. (Vanaparva Ch. 200, vss. 52-56)
- De grote heer gaf hem een zich zelfstandig voortbewegend luchtvaartuig. (Vanaparva Ch. 207, vss. 6-9) En wie nog steeds redeneert dat we alleen maar te maken hebben met de bloeiende fantasie van de oude Indiërs, die in naam van alle goden achter elke curieuze wolk een vliegtoestel zagen, splitsen we snel een citaat in de maag uit een heel ander gebied, het Ethiopische Boek der Koningen. Daar vliegen geen Chinezen öf Indiërs, maar de ons welbekende koning Salomo: 'En alles ijlde weg als een schip op zee, als de wind het optilt... (hfdst. 52) ... ze waren sneller dan de adelaars aan de hemel en alle gereedschappen kwamen met hen. mee op dewind in de wagen... (hfdst. 58) ... De koning (Salomo) en allen die zijn bevel gehoorzaamden, zij vlogen op de wagen zonder ziekten en kwalen, zonder honger en dorst, zonder zweet en vermoeienis, en legden in een dag een traject van drie maanden af.'
In de oudheid moeten er mensen in vliegende toestellen zijn geweest. Hoewel ik voor die bewering spijkerharde bewij-zen op tafel kan leggen, zullen die bewijzen niet serieus worden genomen. Wedden? Men vleit zich met de oude, bekende arrogantie volgens welke niet bestaat wat niet màg bestaan. Bewijzen? Welke bewijzen?

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.