^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Michio Kaku & Ufo's

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

'Het is allemaal al eens vertoond!' placht rabbi Ben Akiba in Gutzkows Uriel Acosta (r847) te pas en te onpas uit te roepen. En met die salto ben ik weer terug op mijn eigen ter-rein. Allemaal al eens vertoond... Dat kunnen we aan de hand van oude teksten met verklaringen over hemelver-schijnselen en hemelwagens ook over UFO'S zeggen. En ook dat de beschrijvingen altijd controversieel zijn geweest. Eva zag een 'lichtwagen, door glanzende adelaars getrokken', de profeet Ezechiel beschreef de 'heerlijkheid des heren' met 'wielen, velgen, ogen en vleugels'. Abraham werd als in een ruimteschip hoog boven de aarde gebracht en Salomo's com-fortabele vervoermiddel ging als 'vliegende troon' de annalen m. Al even turbulent en controversieel gaat het eraan toe in de Sanskritliteratuur, met haar beschrijvingen van vliegende bo-ten en schepen. Die varieren van heelalsteden via satellieten tot 'met juwelen versierde hemelvaartuigen van enkele ver- diepingen', met of zonder vleugels, met of zonder wielen, luid donderend of zacht snorrend.


Ook de hemelse leermeesters uit de oudheid zijn op talloze manieren beschreven. Nu eens waren het reuzen, dan weer lichtgestalten, wezens in ruimtevaartpakken met helmen, of 'iets als een mens in een linnen gewaad', zoals Ezechiel ook al opmerkte. Na al deze beweringen stoor ik mij niet meer aan tegenstrij-dige verklaringen over UFO'S. Die vormen slechts de voort-zetting van een traditie van duizenden jaren. Net als toen la-ten de 'hemelse bezoekers' zich ook nu voornamelijk aan ge-wone burgers zien, en zelden aan politieke machthebbers. Waarom eigenlijk?
Astronomen en wiskundigen hebben de afgelopen jaren in vaktijdschriften en boeken hun licht Qver de mogelijkheid van een galactische kolonisatie laten schijnen. De kans dat er buitenaardse beschavingen zouden bestaan is be-rekend, evenals de snelheid waarmee die zich zouden kunnen uitbreiden. In het universum zou het eigenlijk moeten we-melen van de galactische beschavingen, menen de meeste des-kundigen. Maar waar zijn de buitenaardse wezens dan? Waarom laten ze officieel nooit iets van zich horen? Professor James W. Deardorff van de Oregon State Universi-ty in Corvallis (VS) heeft dit probleem in een goed gefun-deerde studie behandeld.  Zo noemt hij de hypothese dat de aarde een soort dierentuin van een buitenaardse bescha-ving zou zijn. V oorwaarde voor het voortbestaan van elke dierentuin is de oplettendheid van de bewake(s. De dieren le-yen in vrede onder elkaar. Bezoekers is het verboden de nest-plaatsen van zeldzame vogels of het terrarium van exotische salamanders te verstoren. AIle dierentuinbezoekers moeten zich aan deze voorschriften houden. Professor Carl Sagan meent dat er universele obstakels 'tegen een kosmisch imperialisme' zouden kunnen zijn en dat er misschien iets bestaat als een codex galactica, die bepaalt hoe onderontwikkelde planeten moeten worden geholpen en be-schermd.  Beschavingen met een lange geschiedenis enruimtevaarthistorie moeten weten hoe ze zich tegenover een jonge cultuur moeten gedragen - zoals mensen die naar afge-legen gebieden op aarde reizen en daar vreemde stammen aantreffen.
Dit uitgangspunt zou ook voor galactische verhoudingen kunnen gelden, met als consequentie dat iedere planetaire beschaving vanaf haar ontstaan de mogelijkheid heeft haar hoogontwikkelde familie in het heelal te ontmoeten... of zichzelf te vernietigen. Naar kosmische maatstaven vindt zo een selectieproces plaats dat te vergelijken is met de evolutie op aarde. Of de planetaire beschaving bundelt haar krachten en maakt zich op tot de kolonisatie van de ruimte, Of zij gaat aan onderlinge strijd ten onder. De planetaire samenleving moet dus bewijzen dat zij zich op eigen kracht kan ontwik-kelen en vreedzaam met buitenaardse wezens zou kunnen omgaan. Deardorff: 'Er is geen bet ere manier om onze on-macht daartoe te bewijzen dan door zelfvernietiging.'
Professor Michael D. Papagiannis van de universiteit van Boston (VS) gaat nog een stap verder. Hij denkt dat op een bepaald punt elke beschaving ertoe gedwongen wordt de grenzen van haar materiele groei te erkennen en te overwin-nen. Pas dan zal haar intelligentie zich op niet-materiele zaken gaan richten. Het resultaat van deze zienswijze is dat op een bepaald moment het heelal door 'stabiele, ethisch hoogontwikkelde en spirituele beschavingen bevolkt' zou zijn. 
Deardorff en Papagiannis gaan er dus van uit dat buitenaard-se beschavingen het goed met de mens zouden voorhebben. Dat moet ook zo zijn, anders hadden ze de loop van onze ge-schiedenis allang met agressieve middelen kunnen beYnvloe-den.
Wij wet en niet hoeveel galactische beschavingen er zijn. Misschien zijn daar ook agressieve samenlevingen onder -omdat de bevolking een andere stofwisseling heeft, omdat ze na een gewonnen galactische oorlog agressief gebleven zijn, of agressief zijn geworden nadat ze de ruimtevaart hadden ontdekt. Vreedzame beschavingen proberen misschien agres-sieve samenlevingen ervan te weerhouden zich met de ontwikkeling van andere planeten te bemoeien. Er zijn heel wat argumenten die voor deze theorie pleiten. 'Het is bijvoor-beeld denkbaar,' aldus Deardorff, 'dat de homo sapiens erg dicht bij hun eigen levensvorm staat.' Een ander argument kan zijn dat de beschermde planetaire samenleving genen van de buitenaardse beschaving in zich draagt. Misschien werd die andere galactische beschaving ooit op deze wijze gehol-pen en voelt zij zich nu verplicht voor een volgende planeet hetzelfde te doen.
Professor Ronald Bracewell is een beroemd radioastronoom aan de Stanford University in Californie (VS). Hij is van me-ning dat iedere regering op deze wereld radioboodschappen van buitenaardse bezoekers in het belang van de nationale veiligheid geheim zou houden. Elke regering zou namelijk hopen met behulp van buitenaardse kennis een overwicht te verwerven, niet alleen in militair opzicht maar vooral ook op sociologisch, technisch, economisch en cultureel gebied. Zelfs als buitenaardse boodschappen door particuliere onder-nemingen zouden worden ontvangen, ontcijferd en ver-spreid, zouden regeringen dat als een vergissing of een grap afdoen, 'om daarna de hele zaak met grote geheimhouding te omringen'. [49] V olgens Professor Bracewell is zoiets alleen te voorkomen als buitenaardse beschavingen hun boodschap in terna tionaal bekendmaken. Maar hoe zou dat kunnen, als er toch een soort 'embargo' over de aardse dierentuin ligt? De plotselinge aanwezigheid van buitenaardse bezoekers die zich boven de grote voetbalstadions van de wereld z~uden la-ten zien of onverwachts in onze tv-programma's zouden op-duiken, zou een verbreking van dit embargo zijn. Goedwil-lende galactische beschavingen weten bovendien dat zo'n plotselinge confrontatie een schok teweeg zou brengen en tot chaotische toestanden kan leiden. 'AIleen al de religieuze consequenties zouden onvoorstelbaar zijn' [46], nog afgezien van de militaire complicaties. Landen zouden elkaar met kernraketten te lijf gaan omdat ze die 'buitenaardse bezoe-kers' voor een geheim wapen van de tegenstander zouden aanzien. De schok op de universiteiten zou verfrissend wer-ken, maar de culturele schok zou ons verlammen. De buitenaardse beschaving ziet zich dus geplaatst voor de keuze tussen 'embargo' en 'welwillendheid', tussen het bie-den van hulp en het veroorzaken van paniek. Dus is er maar een oplossin£': zij moet haar boodschap heellangzaam en ge-doseerd aan de mensheid overbrengen, en wel zo dat de over-heid of de officiele wetenschap niet repressief kan reageren. Aan de ene kant moet de boodschap heel openlijk worden verkondigd, aan de andere kant moet zij voor de weten-schappers 'niet aanvaardbaar of geloofwaardig schijnen. Re-geringsinstanties die door wetenschappers worden geadvi-seerd zullen dan geen tegenmaatregelen nemen, zodat het embargo intact blijft. Het besef van wat er werkelijk om ons heen gebeurt, zal dan pas geleidelijk doordringen - niet eer-der dan dat de mensheid er innerlijk klaar voor is die buiten-aardse boodschap te accepteren.'

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.