^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Welke UFO Technologie ?

Inleiding:Zonder twijfel komt de eer toe aan de amerikaanse fysicus McCampbell de aandacht te hebben getrokken op een reeks fysische fenomenen gepaard gaande met UFO manifestaties . In zijn boek "UFOLOGY" formuleert hij een aantal hypothesen op eenwetenschappelijke manier waarbij zoveel mogelijk alle gemelde feiten in een structureel geheel inpassen. 

Belangrijke aspecten die vermeldenswaard zijn ,zijn de volgende: Optredende lichtverschijnselenGeluiden waarbij de totale afwezigheid ervan opvaltElectrische en magnetische interferentiesFysiologische effectenEigenaardig vlieggedragVoortstuwingsmogelijkheden In deze uiteenzetting zullen we veeleer de nadruk leggen op het aspect electrische en magnetische fenomenen zonder echter afbreuk te doen aan de andere parameters hoger vermeld
Vliegeigenschappen ,magnetische ú en lichtfenomenen blijken immers zeer met mekaar gerelateerd tezijn. Als er iemand in Europa en met name in Frankrijk een zware inspanning heeft geleverd in het onderzoek naar de voortstuwing van UFO's dan is dit zeker de franse astronoom Jean Pierre Petit Zijn naam is in de Ufologie-wereld onherroepelijk verbonden met het feit dat hij het principe van MHD ,magnetohydrodynamica waarmee hij bezig was in het laboratorium voor vloeistofysica , heeft geextrapoleerd naar toepassingen in een gasmedium zoals de lucht. Uit dit onderzoek is dan gebleken dat veel van de vluchtpatronen konden worden verklaard samen met de daarmeegepaard gaande lichtverschijnselen rond de UFO. Jean Pierre is echter destijds ,onder druk van zijn superieuren ,ermee moeten mee stoppen maar heeft ons toch een niet te ontkennen kennis bijgebracht welke wel verdient verder uitgewerkt te worden . Te meer omdat niet allen zijn theorien interessant zijn maar ook omdat hij deze ook heeft ondersteund met een aantal practische met succes geslaagde experimenten. Een andere bijdrage van belang hebben we ter beschikking dank zij het statistisch onderzoek gedaan door Claude Poher ,eveneens een frans wetenschapper. Zijn verdienste bestaat erin dat hij het bewijs heeft geleverd van het verband tussen meetbare afwijkingen in een van de componenten van het magnetischeaardveld en de melding van de aanwezigheid van een UFO. Uitgaande van de gegevens van de meldingen en van de meetwaarden van het meetstation ten zuiden van Parijs heeft hij zelfs kunnen aantonen dat verschijnselen die zich hebben af-gespeeld zelfs tot 40km in de omgeving duidelijk interferenties gaven op de meetwaarden van het desbetreffende station (Chambon ú la úForet ).
Het is omwille van dit gegeven en van de overige meldingen van invloed op een gebouwde magnetometer ligt het dus voor de hand dat we hiermee een sterk wapen hebben om tot de bouw van zo'n toestel te besluiten . Een niet te vergeten , en meer recente gebeurtenis brengt ons dan in ons eigen land waar de UFO-manifestaties van begin jaren 90 wel heel wat heibel hebben teweeggebracht . Het is in die periode dat de wereld ook verbijsterd stond van de open aanpak door onze Ufologen en van onze Luchtmacht ,waarvoor alle respect voor de inspanningen geleverd. Het is hier dat prof. Meessen naar voor is gekomen met zijn verdoorgedreven analyses van de radargegevens hem ter beschikking gesteld door onze luchtmacht . Hier past eveneens een huldebetoon aan generaal Wilfried Brouwers voor zijn objectieve en eerlijke benadering van de feiten. Een tweede feit is het onderzoek van de foto van Petit-Rechain . De werd via de brusselse vereniging Sobeps ter beschikking gesteld van de gespecialiseerde afdeling van de koninklijke militaire school waar deze door de mensen van prof Acheroy aan een grondige analyse onderworpen werd . Uit de gedigitaliseerde beelden in de verschillende kleuren komen wel heel wat bijkomende gegevens te voorschijn die beslist als basis kunnen dienen voor verder onderzoek . Ook hier zijn afbuiging van licht duidelijk te zien en wijst het in de richting dat dit zou veroozaakt zijn door een sterk magnetisch veld ter hoogte van de hoekpunten van het driehoekig patroon van de UFO.Geraadpleegde werken als leidraad voor de technische benadering:Ufology : New insights from science and common sense
James M.McCampbell
Vague d'OVNI sur la Belgique :un dossier exceptionnel
Sobeps
Vague d'OVNI sur la Belgique 2 : une enigme non resolue
Sobeps
Enquete sur les OVNI : Voyage aux frontieres de la science 
Jean Pierre Petit
Etude des correlations entre enregistrements geomagnetiques et les temoignages d'observations d'UFO. Claude Poher J.De Ceuster
BUFON- Mechelen

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.