^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

Gebruikte methoden van onderzoek.

1. De bio-lokaliseringsmethode: bestaat erin personen met
bijzondere vermogens in te schakelen om bodemanomaliën
vast te stellen.Daarbij maakt men gebruik van een toestel 
met een metalen frame en dat veel gelijkenis vertoont met
de werking van een wichelroede. Met dit toestel kunnen de 
contouren van een landingsplaats bepaald worden.
Op de betreffende plekken worden dan bodemmonsters genomen
voor verder laboratoriumonderzoek.De jarenlange ervarin-
gen die met toepassing van de bio-lokaliseringsmethode
ter ontdekking van UFO landingsplaatsen werden opge-
daan bevestigen in hoge mate de betrouwbaarheid van 
deze methode. Met de bio-lokaliseringsmethode konden 
sporen van landingen vastgesteld worden als in de bodem
geen indrukken zichtbaar waren of als na een landing al 
meer dan een half jaar verstreken was.
2. Electronische methode: een oscillator opgebouwd rond 
een frequentiebepalend kristal produceert een frequentie-
afwijking van de nominale frequentie van 300 KHz in de 
grootteorden van 5%.Een en ander heeft blijkbaar te maken
met het feit dat tijdsanomaliën worden vastgesteld. Vermits
de frequentiemeter van de apparatuur het aantal trillingen 
per tijdseenheid aangeeft is het ook logisch dat dit waar-
schijnlijk de beste verklaring voor de geconstateerde afwijking
in de aflezing op de digitale frequentiemeter is.
Meting ter bepaling van de tijdsanomaliën : voor de tijdsmeting
werd gebruik gemaakt van electronische 
kwartsklokken .Metingen in en buiten de landingscirkel
geven duidelijk verschillende tijdsritmen aan. Deze 
verschillen werden ook vastgesteld bij mechanische 
uurwerken. De reden voor deze afwijking is moeilijk te achterhalen
vermit ons momenteel geen duidelijke oor-
zaak gekend is.
3. Biologische methoden: visuele geremde groei van planten 
en bomen. Onder normale omstandigheden zijn 2% tot 3%
aan kalium, stikstof en fosforgehalte aanwezig in planten
maar op de plekken met een UFO-landing is het gehalte 
drastisch aan deze elementen gestegen. De plantenwortels zijn
meestal vernield en de schors is onderaan bomen 
verbrand.

4. Bodemonderzoek: met geofysische standaardmethoden
werd een zeer sterke toename van een aantal elementen 
als mangaan,lood,yttrium,titanium ,vanadium enz vast-
gesteld hetgeen systematisch gebeurde op elke onder-
zochte landingsplaats. Het onderzoek wees uit dat een aan-
tal parameters voor de verschillende landingsplaatsen 
identiek waren.Een duidelijk zichtbare parameter is wel
dat grond in de cirkel quasi ondoordringbaar is geworden
voor water.

5. Psychologische en fysiologische methoden: bij personen
die langdurig op een actieve plaats zijn gebleven werden
een aantal effecten geregistreerd als vreemd en moe
voelen,snellere polsslag en supplementaire problemen bij personen met bloeddrukperikelen.

 

Deze gegevens zijn grotendeels betrokken uit: 
"Het Sovjet dossier" van Dr Marina Popovitsj

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.