^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

Als we ons de vraag stellen waarom we nu nog altijd na zoveel jaren niet weten wat het UFO-verschijnsel voorstelt , dan is dit in de eerste plaats onze eigen fout. We beschikken immers over een enorm arsenaal aan gegevens uit duizenden meldingen . We zijn er in geslaagd de meest verschillende databanken aan te leggen ,wat op zich prijzenswaardig is ,waarmee we echter weinig of niets gedaan hebben dan alleen klasseren.


Reeds in 1952 kloeg de CIA de situatie aan dat de luchtmacht het onderzoek uitvoerde en geval per geval probeerde te verklaren en dat door deze manier van benaderen het onmogelijk zou zijn de ware aard van het verschijnsel te achterhalen. Deze opmerking is dus maar al te waar gebleken.
Een andere handicap is ook dat de zogenaamde harde gevallen niet werden opgenomen in het project Bluebook. Er zijn voorbeelden van waarbij de verantwoordelijke officieren richtlijnen hadden gekregen rechtstreeks van het Pentagon om de waarnemingen van militairen tijdens hun opdrachten te melden aan een welbepaald bureau in het Pentagon. Een duidelijk bewijs hiervan was, dat , als ze later navraag deden naar hun verslag , er niets van terug te vinden was in Bluebook.
Niettegenstaande deze gekende handicap , waardoor de meest representatieve meldingen niet ter beschikking zijn , is het toch mogelijk met de vrijgegeven informatie aan een zinnig onderzoek te doen. Men moet zich een puzzel voorstellen , waarvan grote gedeelten steeds naar de zelfde uitkomst verwijzen en waarbij ook een aantal stukken ontbreken.Dit kan niet erg zijn als er voor de rest voldoende andere delen aanwezig zijn. 
Bij het onderzoek moet men zich vooreerst aan een bepaald type fenomeen trachten te houden zoals bevoorbeeld de discusvorm. Daarbij gaat men van alle gekende waarnemingen van discusvormige verschijnselen de steeds terugkerende gedragingen noteren en verder onderzoeken. Het vluchtpatroon is er zo één en dient beslist nader bestudeerd te worden. Deze redenering geldt ook voor andere waargenomen eigenschappen. Eens dat men een aantal van deze gemeenschappelijke en terugkerende aspecten kent ,kan men zich afvragen welke fysische wetmatigheden hierachter te zoeken zijn. Men komt alzo tot een werkhypothese . Het eerste gedeelte kan door om het even wie gebeuren maar het is wel een reuzewerk en moet zowel als het later volgend wetenschappelijk onderzoek serieus naar waarde geschat worden. 
Bij het samenstellen van een gegevensbank over het UFO-verschijnsel mag men in geen geval één of andere factor weglaten omwille van het feit dat die te raar overkomt of dat de waarneming maar door één enkele persoon zou gebeurd zijn. De waarnemers vertellen over het algemeen zeer nauwkeurig wat ze gezien hebben niettegenstaande sommigen beweren dat dit niet zo zou zijn.

 

Tendenzen in het onderzoek.

 

 

Het valt op uit de grote hoeveelheid rapporten dat het UFO-verschijnsel een dubbel karakter zou hebben. Landingen met diepe grondindrukken duiden in de richting dat het gaat over een materieel object met een niet te verwaarlozen massa in rusttoestand. 
Aan de andere kant hebben we het verschijnsel van transparantie en het schijnbaar ontbreken van elk inertie-effect tijdens het vluchtgebeuren. In ons huidig kennispakket van fysica zijn beide eigenschappen heel moeilijk met elkaar te verenigen en leidt deze dualiteit voor vele geleerden tot het besluit de ganse zaak te negeren ,wat wel op het eerste gezicht begrijpelijk is maar desalniettemin niet erg wetenschappelijk.
Een nogal vergezochte hypothese zou zijn dat intelligentie die erachter schuil gaat in staat zou zijn materie op één of andere wijze te manipuleren. De veronderstelling dat de materiedichtheid naar wens kan beinvloed worden , zou al een groot pakket verschijnselen kunnen verklaren. Ook het binnendringen in gesloten woonruimten bij ontvoeringsfenomenen en het zweven van de entiteiten wijzen in die richting als mogelijke verklaring. Vermits het hier om een gewilde interventie gaat , zit er duidelijk een intelligentie achter. Ze is voor ons niet waarneembaar met onze normale zintuigen . Indien ze toch wil waargenomen worden , wordt er een verdichting van de in de omgeving bevindende materie bewerkstelligd op een gecontroleerde wijze. De middelen die ze daarvoor ter beschikking heeft zijn ons echter totaal onbekend.
Als we er van uitgaan dat de fundamentele wetten van de fysica ook gelden zou het moeten gaan om een omvorming van één energievorm naar een andere. Bij het verschijnen van sommige geestesvormen heeft men immers waargenomen dat de zich vormende geest zijn energie zou halen uit de persoon die de verschijning ondergaat. Dat dit een gevaarlijke situatie is ,is overduidleijk.
Ook de schijfvormige UFO's hebben meermaals aangetoond dat ze in staat zijn energie aan het verdeelnet te onttrekken in hun onmiddellijke omgeving . Al met al komt men tot de conclusie dat er meer aan de hand is dan "zogenaamde " bezoeken van buitenaardsen. Als we een beetje nuchter denken dan zijn onze raketten gebaseerd op een chemische voortstuwingswijze die niet erg geschikt is om aan ruimtereizen te gaan doen . Zelfs als we de lichtsnelheid zouden willen halen en willen profiteren van de effecten van de relativiteitstheorie , zouden we ons tevreden moeten stellen met ons eigen zonnestelsel gezien de beperkte levensverwachting van de mens.
Een sprong naar een andere dimensie en toepassing van het " metro-effect" zou een oplossing kunnen vormen ,maar helaas is dit een mooie droom. 
Indien we er moesten in slagen ooit een communicatie te verwezenlijken met een ander intelligentie , die zo vriendelijk zou willen zijn ons te vertellen hoe dit alles wel mogelijk is, dan is er misschien echt wel een reëele kans om aan serieuze ruimtereizen te gaan doen. We hebben nu al wel ondervonden dat hun communicatie zou gebaseerd zijn op het telepathisch overbrengen van beelden , dit omdat dit de meest duidelijke en ook foutloze manier behelst. Een beeld heeft immers veel meer informatie-inhoud dan een gesproken of zelfs geschreven methode.

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.