^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Michio Kaku & Ufo's

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

Een vreemde, mechanische koningstroon

De schijvers van de bijbel geven koning Salomo de titel 'de wijze'. Het 'salomonsoordeel' werd uitgesproken vanaf een troon die zijn gelijke in de wereld niet had. Het was een me-chanisch wonder, waarvan een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven in de 'Targum Sjeni bij het boek Esther'. [10] Vit deze lange passage licht ik slechts het gedeelte dat betrek-king heeft op de technische aspecten van de troon. Die zijn verbluffend:


'Nog nooit werd voor een koning zoiets gemaakt... En zo was de troon:
Naast de troon stonden twaalf gouden leeuwen en twaalf gouden adelaars tegenover elkaar, zodat zijn rechtervoet zich tegenover een leeuw en zijn linkervoet tegenover een adelaar beyond. In totaal waren er 72 gouden leeuwen en 72 gouden adelaars. Boven aan de rugleuning van de troon zat een ronde koepel. Zes gouden treden voerden erheen... Op de eerste trede lag een stier en daar tegenover een leeuw; op de tweede een beer en daar tegenover een lam; op de derde een adelaar en daar tegenover een anka (een mythische oervogel met een mensengezicht); op de vierde een adelaar en daar tegenover een pauw; op de vijfde een kat en daar tegenover een haan; op de zesde een havik en daar tegenover een duif. Al deze dieren waren uit zuiver goud vervaardigd... Boven de troon waren eenentwintig gouden vleugels aangebracht om Salo-mo schaduw te geven.
Van welke kant Salomo zijn troon ook naderde, hij kon zijn troon door middel van een mechanisme die kant op bewe-gen. Als hij een voet op de onderste trede zette, tilde de gou-den leeuw hem naar de tweede. De leeuw van de tweede tre-de tilde hem naar de derde en zo verder tot de vierde, de vijf-de en de zesde. Daarna kwamen de adelaars aanvliegen, gre-pen de koning vast en tilden hem naar de hoogte van de troon. In dit mechanisme was ook een zilveren draak aange-bracht.. .

Zodra koning Salomo op zijn troon had plaatsgenomen, pakte een grote adelaar de kroon en plaatste die op zijn hoofd. Daarna ontgrendelde de draak het mechanisme en verhieven zich de leeuwen en de adelaars en hielden het hoofd van ko-ning Salomo in de schaduw... Als de getuigen voor de ko-ning verschenen, trad het raderwerk van het mechanisme in werking. De stier loeide, de leeuwen brulden, de beer grom-de, het schaap blaatte, de panter huilde, de anka weende, de kat miauwde, de pauw krijste, de haan kraaide, de havik schreeuwde, de vogels kwetterden...
Toen de maat van Israels zonden vol was, veroverde Nebu-kadnezar, de schurkachtige koning van Babel, de macht... Hij maakte ook de troon van koning Salomo buit. Hoewel hij het mechanisme niet kende, wilde hij de troon bestijgen, maar op het moment dat hij zijn voet op de eerste trede zet-te, verdraaide de leeuw zijn rechterheup en sloeg hem op de linker, zodat Nebukadnezar de rest van zijn lev en kreupel liep. Na Nebukadnezar werd de troon van koning Salomo buitgemaakt door Alexander van Macedonie, die hem naar Egypte bracht. Toen Sisak, de koning van Egypte, deze prachtige troon zag - de mooiste van aIle vorstelijke tronen -wilde hij hem bestijgen en erop plaatsnemen. Hij wist echter niet dat het mechanisme hem zou optillen en toen hij zijn voet op de eerste trede zette, verdraaide de leeuw zijn rech-terheup en sloeg hem op de linker, zodat hij zijn leven lang de kreupele farao werd genoemd...'
'Het is het oog dat de wereld schept,' zei Christian Morgen-stern (1871-1914) al. Wat de oude kroniekschrijvers zagen was een onbegrijpelijk wonder. Wie had dat bedacht? En wie had die gedachte verwezenlijkt? Wie had deze unieke robot gcbouwd? Voor de aandrijving van dit panopticum van behulpzame dieren was ongetwijfeld energie nodig. Wat voor energie? De wijze koning moet die energie hebben be-heerst. Deze opmerkelijke vorst was 'heerser der winden' en beschikte over 'bovennatuurlijke vervoermiddelen'. Alles bijeen nogal ongewoon voor die tijd. Wat was dat voor een wereld?

Salomo's geschenk: een luchtvaartuig
De oudste Ethiopische overlevering is het epos Kebra Negest, wat zoveel betekent als: 'Heerlijkheid des konings' of'Roem des konings' . De oudste versie dateert uit ca. 800 v. Chr., een datum die dicht bij het tijdvak van Salomo ligt.
In opdracht van de Koninklijke Beierse Academie van We-tenschappen werd dit epos door Carl Bezold (1859-1922) in het Duits vertaald. Deze vertaling gaat uit van de teksten van de Ethiopiers Isaak en Jemharana-Ab uit het jaar 409 v.Chr., die zich echter op nog oudere geschriften baseerden. Ook in de Kebra N egest wordt verslag gedaan van het be-zoek van de koningin van Sheba aan koning Salomo. De ko-ningin wordt hier - als Ethiopische variant van het Sabae-lsche Bilqis - Makeda genoemd. En opnieuw worden de le-zers met bijna boekhoudkundige get allen over het aantal ge-bruikte broden, de op de reis meegenomen vette ossen, scha-pen en dergelijke onthaald, en ook in deze beschrijving komt het tot een stormachtige relatie tussen Makeda en Salomo, wiens vele andere liefdes de kroniek overigens niet ver-zwij gt. V oor Makeda haalde de koninklijke Don Juan ech ter al zijn verleidingskunsten uit de kast. Maar het ging hem niet alleen om een avontuurtje, hij vroeg haar zelfs ten hu-welijk en bood haar de koninklijke waardigheid aan. Makeda sliep met hem, maar wilde echter - heel begrijpelijk - weer naar haar mooie groene land terug. De koning liet haar ver-trekken maar gaf haar een vorstelijk geschenk, een luchtvaar-tuig, zoals de kroniekschrijvers ons melden:

'Hij gaf haar de grootste heerlijkheden, rijkdommen, oog-verblindend mooie kleren en alles wat het land Ethiopie zich maar kon wensen - kamelen en wagens, zesduizend in getal; die met kostbare, veelbegeerde zaken waren beladen. Ook voertuigen waarmee men over het land reed, en een wagen die door de lucht reed, die hij volgens de hem door God geschonken wijsheid had vervaardigd. ' (Kebra N egest, hfdst. 30.)
Opmerkelijk! De oude kroniekschrijver maakt duidelijk on-derscheid tussen voertuigen voor het land en een wagen die door de lucht reed.

Onderhoudsplatform voor een kegelvormig ruimteveer zal dus van onderen wigvormig zijn en naar boven toe steeds breder worden - enigszins te vergelijken met een stadion met oplopende rijen of trappen. De reconstructie van Hans Her-bert Beier heeft die vorm.
In zijn boek 'Kroongetuige Ezechiel' [26] laat Beier meer dan negentig, deels in kleur uitgevoerde reconstructieteke-ningen zien die tot in de kleinste details met Ezechiels be-schrijving overeenkomen. Ezechiels 'tempel' was oorspron-kelijk dus geen heiligdom, maar een onderhoudsplatform met bijbehorende werkplaatsen, compleet met woon- en slaapvertrekken voor de bemanning en het personeel.
We zullen nooit te weten komen welke brandstof in die tijd werd gebruikt. NAsA-deskundige Blumrich vermoedt dat er een kernreactor is toegepast, zoals die ook door vele Russi-sche en Amerikaanse onderzeeboten als energiebron wordt gebruikt. Bij iedere kernreactie zijn er twee grote problemen: de hitte en het radioactieve afval. Daarbij moest dus met de bouw van een onderhoudsplatform rekening worden gehou-den. De koelinstallatie voor de reactor beyond zich in het on-derste, spits toelopende deel van het ruimteveer. Op die plaats moest het onderhoudsplatform dus met hittebestendig mate-riaal worden beschermd. Het afgewerkte radioactieve mate-riaal moest ergens worden opgeslagen, waarschijnlijk begra-Yen. Omdat er toen voor deze zeer geavanceerde technologie op aarde nog geen tijdelijke opslagplaatsen of definitieve op-lossingen bestonden, moeten er in de directe omgeving van de onderhoudsplatforms vermoedelijk nog afgewerkte resten te vinden zijn. En als de energie niet door een kernreactor werd geleverd, moeten er andere brandstoffen, in vloeibare of vaste vorm, zijn gebruikt. In dat geval heeft er dus onder het on-derhoudsplatform - onder de 'tempel' - een stelsel van buizen en leidingen gelegen. Ingewikkelde reparaties konden niet
worden uitgevoerd zolang de tanks nog explosieve brandstof bevatten. Eerst moesten deze resten worden afgevoerd. On-der de 'tempel' moeten daarom nog de resten van toe- en af-voerleidingen zijn terug te vinden.

Als Salomo's ]eruzalem het Salem van de priesterkoning Melchizedek is geweest, hebben buitenaardse bezoekers ten tijde van Abraham en Melchizedek het onderhoudsplatform nog in gebruik gehad. Latere genera ties konden daar natuur-lijk niets mee beginnen en besloten daarom het platform tot een tempel 'om te bouwen', want hier waren immers de go-den op bezoek geweest? Salem werd ]eruzalem en ]eruzalem werd verwoest. Als deze theorie klopt, moeten - ook al heeft dit alles zich duizenden jaren geleden afgespeeld - in de bo-dem bij het huidige dorpje Al-Sarim nog buizen of radioac-tief afval te vinden zijn.
Critid en Ezechiel-kenners zullen tegenwerpen dat mijn theorie een zwak punt bevat. Het ooggetuigeverslag van de profeet dateert immers uit 595-570 v.Chr., een tijdstip waar-op volgens mijn theorie de buitenaardse bezoekers ons zon-nestelsel allang hadden verlaten. Er kan in die tijd dus geen pendelverkeer met behulp van een ruimteveer hebben plaats-gevonden.
Daar wil ik twee argumenten tegen inbrengen. Om te be-ginnen is het heel goed mogelijk dat de groep buitenaardse bezoekers die ons zonnestelsel in de legendarische tijd van Abraham en Melchizedek heeft verlaten, zo'n vijftienhon-derd jaar later weer terugkeerde om te controleren welke re-sultaten hun ontwikkelingshulp aan de mensheid had opgele-verd. Een tweede overweging is dat de datering van Eze-chiels teksten nogal onzeker is. In de loop der eeuwen is zijn relaas op vele verschillende manieren gelnterpreteerd. In 1981 verscheen een analyse [27] waarin maar liefst tweehonderdze-ventig studies over het boek Ezechiel waren verwerkt.
De tekst van de profeet, die vroeger heilig was, is inmiddels aan een kritisch onderzoek onderworpen. V olgens taalkundi-gen doen stijl en woordkeuze vermoeden dat het hier om meer dan een auteur gaat. De meerderheid der oudtestamen-tid is daarom van mening dat het boek Ezechiel een gemeen-schappelijk werk is van een aantal schrijvers dat van oudere teksten gebruik heeft gemaakt. Het staat dus allerminst vast dat Ezechiels schildering van de 'heerlijkheid des Heren' ook

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.