^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

Introductie: magnetometers met ringkern worden gebruikt voor meting van lokale magnetische veldvariaties. Al zeer vroeg werden er afwijkingen in het lokale magnetische aardveld waargenomen telkens als er ook UFO's in de omgeving werden gezien. Kompasnaalden gedroegen zich zeer onstabiel en al vlug kwam men op de idee deze te gaan gebruiken als een detectiemiddel voor de aanwezigheid van UFO's. Een toestel waarbij de uitslag van de naald een onderbreking van een lichtstraal naar een fotodiode bewerkstelligde was een van de eersten die bruikbaar bleken te zijn. Deze detector had wel een aantal nadelen ,te weten zijn schokgevoeligheid , zijn grote inertie van de kompsnaald en een relatief kleine gevoeligheid . Alleen sterke veldvariaties konden de naald 
doende beweging geven om het alarmkontakt te doen sluiten.

 Het toestel gaf ook alleen uitsluitsel over het al dan niet optreden van een voldoend sterke magnetische verstoring , dwz nabije UFO. Indien het er alleen maar op aan komt een aanwezigheid te detecteren is deze opstelling voldoende.Om echter meetwaarden te bekomen ,dient men beroep te doen op een detector die ook de grootte van het magnetische veld registreert. Een idee van deze grootteorde vindt men in de publicatie van Claude PoherOm een beter inzicht te krijgen in de gebruikte termen dient even kort de relaties tussen de verschillende gebruikelijke grootheden voor magnetisme te worden vermeld . De meest gekende eenheid is Gauss ; de relatie naar de modernere eenheid Tesla is een factor 10000. Het magnetische aardveld heeft een grootteorde van 0,5 Gauss. Aangezien deze grootheden veel te groot zijn om mee op een vernuftige wijze te rekenen gaat me eenheden als microTesla , een millioentste van een Tesla gebruiken. In het werk van Claude Poher is echter een eenheid gamma gebruikt die dan nog eens duizendmaal kleiner is dan een microTesla. Al met al gaat het hier dus over zeer kleine eenheden die , wat het werken met de meetgetallen betreft,gemakkelijker maakt. Uit het onderzoek naar de correlatie tussen de variaties in het magnetische aardveld en de nabijheid van UFO's ,uitgevoerd door Claude Poher, is gebleken dat een gevoeligheidsbereik voor de detector dient te liggen tussen 1 gamma en enkele honderden gamma om een gebied te beslaan rond 25 tot 50 Km rondom het meetstation.Met deze gegevens kunnen we nu de nodige kriteria vastleggen waaraan de detector zou moeten voldoen :een hoge gevoeligheid meetwaarden in het bereik 1 gamma en enkele honderen gamma.polariteitsindicatie detectie van signalen met DC en AC karakter tot enkele 100e Hz frequenties mogelijkheid voor permanente registratie en visualisatie op oscilloscoop.De sensor is uit te rusten met een torus met hoge magnetische permeabiliteit . De werkingswijze berust op het volgende :Een primaire spoel is rond de volledige torusomtrek gewikkeld en wordt doorlopen door een wisselstroom die ervoor zorgt dat het magnetische veld in de torus zijn volledige hysteresis doorloopt. Twee secundaire spoelen ,tegengesteld gewikkeld ,leveren ,met ontbrekende externe flux , twee gelijke spanningen , die na demodulatie in oppositie geschakeld , een nulsignaal op de uitgang opleveren.Een uitwendig magnetisch veld veroorzaakt op een bepaald ogenblik in een van de secundaire spoelen een fluxverhoging en een fluxverlaging in de tweede secundaire spoel. Een onevenwicht in de gedemoduleerde spanningen veroozaakt in het uitgangssignaal een waarde evenredig met het uitwendige veld , een verandering die dan gemakkelijk kan versterkt worden in een daaropvolgende versterker Gekoppeld aan een recorder geeft dit de mogelijkheid te registreren ofwel op continue basis ofwel gestart door een synchronisatiesignaal vanuit het signaal zelf. Voor de practische ingebruikname dienen nog een aantal andere factoren eerst gekendIn grote lijnen ligt de te volgen procedure vast maar kleine afwijkingen kunnen verrechtvaardigd zijn onderandere is het niet altijd evident dat men de sensor zomaar op het even welke plaats kan monteren. Een industriele omgeving kan wel eens roet in het eten werpen en optredende EM-interferenties dienen liefst eerst opgemeten van het milieu en de omgeving waar men de detector gaat opstellen.
De klassieke 5oHz interferenties kan men grotendeels onderdrukken door het plaatsen van een filter in het electronica gedeelte van de opstelling. Door plaatsing buiten de invloedssfeer van de muren van het gebouw op een kleine mast zal men al een zeer groot gedeelte van het laagfrequente stoorveld in en rond het gebouw vermijden.
Een meer gedetailleerde uitbouw van de beschreven opstelling volgt nadat de testen op het prototype tot een goed einde zijn gebracht. Referenties:- Mysterieuses soucoupes volantes LDLN Fernand Lagarde-Etude des correlations entre les enregistrements geomagnetiques et les temoignages d'observations d'UFO Claude Poher.-Time correlations between geomagnetic disturbances and eye-witness accounts of UFO's article FSR C .Poher.-Treatment of Extremely Low Frequence Magnetic Field Sensors IEEE 1998 July Ben Zion Kaplan and Uri Suissa. J. De Ceuster
BUFON- Mechelen

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.