^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Uit waarnemingsverslagen van  discusvormige Ufo´s blijkt dat er een groot aantal gekleurde lichtverschijnselen kunnen optreden. De beschrijvingen gaan van een zilvergrijs ,metalisch voorwerp met een aureool van donker rood bij een stilhangend of traagbewegend tuig met een evolutie naar helder rood ,groen , wit , blauw tot verblindend wit naarmate er sprake  is van een al dan niet zeer grote acceleratie van het toestel.  Dit is een eerste vaststelling: de optredende kleuren en intensiteit zijn functie van de versnelling.

Een tweede vaststelling is : het licht ontstaat in de atmosfeer rondom het toestel   in de gasatomen van  de lucht waarbij aangeslagen  electronen terugkeren  uit een  baan met hogere energie naar een lagere  baan met minimale energie  . Deze hogere baan van de electronen werd bekomen door energietoevoer van buitenuit zoals  door middel van , immers ook geconstateerde, microgolven.

Bij de studie van deze verschijnselen gaat de gedachte naar de mogelijke spectraallijnen die bij de terugkeer van deze electronen in een aangeslagen atoom  ontstaan .  Deze terugkeer is niet willekeurig maar gaat gepaard met welbepaald uitzenden van lichtfotonen paketten met een bepaalde frequentie ,dus kleur, afhankelijk van het energieverschil tussen de banen van de uitgevoerde sprong

De externe energietoevoer gebeurt vanuit de omtrek van het toestel en wordt beschreven als zijnde vanuit  patrijspoorten . Deze zogenaamde patrijspoorten  vormen de impedantieaanpassing  van het  microgolfsysteem naar de lucht dat nodig is voor een optimale energieuitstroom naar de lucht (hoornaanpassing bij golfgeleiders aan de lucht impedantie). Gegevens over de microgolven tonen aan dat het over een gemeten frequentie van 3GHz gaat in impulsvormig bedrijf met repetitiefrequenties van enkele tientallen pulsen (20…50Hz) tot enkele honderden pulsen per seconde (~600). Elke puls is echter van zeer korte tijdsduur ongeveer 1 à 2 µsec. Dit laat toe zeer hoge energie te injecteren , nodig om de geleidende plasma toestand  te creëren nodig bij MHD propulsie  en toch een lage gemiddelde energiewaarde te kunnen handhaven  (dit is niets anders dan principe ook toegepast bij radar). Tussen de pulsen in treedt een gedeeltelijke terugkeer van de aangeslagen elementen in de omringende lucht naar zijn grondtoestand met productie van de lichtverschijnselen.

Bij zeer sterk accelererende toestellen is de energieinhoud zo groot  dat bijna alle in de lucht aanwezige elementen gelijktijdig voluit geioniseerd worden  zodat een zeer grote hoeveelheid aan kleuren zal optreden. In dit geval is het moeilijk een criterium te bepalen voor het vaststellen van verschillen ten opzichte van een uniform spectrum.  Hier heeft men te doen met een plasmatoestand dat continu moet onderhouden worden  door de microgolfimpulsen  zodat men niet meer direct kan besluiten  dat het dit of dat element is dat bepalend is voor de optredende spectraallijnen.

Bij traag evoluerende Ufo´s ligt de zaak iets anders :hier zijn het voor excitatie meest gevoelige gassen verantwoordelijk.

                                                                                    -1-

Het zijn de gassen met het laagste ionisatieniveau die het eerst aangeslagen worden en aanleiding geven tot de doffe rode en orange-gele kleuren rond het tuig. Xenon met zijn  3 lijnen in het rood en maar een ionisatienieau van 12,13eV  gevolgd door waterstof met zijn helder rode lijn op 659,6 nm en ionisatieniveau van 13,6 eV komen het eerst aanbod.  Bij nog verdere toename van de energie komt Neon aan bod met zojn orange-rode lijn op 640,2 nm. Besluitend kan men zeggen dat deze elementen het eerst zullen stralen . Deze rode en orange –rode spectraallijnen zullen overwegend aanwezig zijn bij Ufo´s met gematigde acceleraties. Bij zeer grote versnellingen heeft het weinig zin naar deze specifieke spectraallijnen uit te kijken , vermits het dan een mengeling wordt van andere kleuren die ontstaan bij de minder ioniseerbare elementen.

Nochtans is ons een typisch spectrum van een Ufo uit de literatuur bekend  namelijk deze van  7 Februari 1992 in Gulf Breeze . Het spectrum werd opgenomen tijdens deze waarneming met een camera voorzien van een voorzet grating film systeem van Edmunds Scientific .Grating film bladen zijn plastic-achtige folies voorzien van een zeer groot aantal inkervingen per mm in een enkele richting die het invallend licht ontbinden in zijn verschillende samenstellende kleuren  (frequenties).

Gelukkig zijn ook tijdens deze waarnemingen ook spectra opgenomen van pyrotechnische lichtbronnen . Hieruit is gebleken dat er een duidelijk verschil was tussen  het Ufo spectrum en dit van een pyrotechnische rode fakkel

Het rode spectrum voor de fakkel is sterk gerafeld in amplitude wat duidt op spectraallijnen veroorzaakt door verbranding van materialen, en minder sterk aanwezig . Het meest opvallende verschil ligt in het groene en het blauwe gedeelte van het spectrum: het Ufo spectrum vertoont zeer weinig groen maar veer meer blauw :het Ufo verschijnsel is duidelijk meer energetisch dan de fakkel!

Belgian UFO-Monument

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.