^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Gegevens: Fysisch meetbare parameters uit waarnemingsverslagen.

Aard van de gegevens:                 Elektromagnetische effecten

                                                  Optische effecten

                                                  Gravitatie-effecten

Elektromagnetische effecten:         Breedband storingen in transmissies zowel in het lage -als het hoge frequentiespectrum.

                                                  Interferenties met statisch karakter en wegdrukken van elk ontvangstsignaal.

Magnetische fenomenen :             Invloed op kompas abnormale afwijkingen in het plaatselijke magnetisch aardveld.

Optische effecten:                        Polarisatie van licht door plaatselijk sterk magnetisch veld modulatie van licht afbuiging van licht.

Gravitatie-effecten :                     Abnormale plaatselijke gravitatie schommelingen.

INSTRUMENTELE HULPMIDDELEN

Elektromagnetische effecten :        Radio-ontvanger

                                                  Kompas

                                                  ELF-ULF ontvanger detector

                                                  Magnetometer

                                                  Elektrische veldsterktemeter

Optische effecten:                        Polaroid glazen

                                                  Lichtsterkte modulatiemeter

                                                  Laserstraal  (non-amateur optie)

Gravitatie effecten :                     Massa-veer opstelling

STAND VAN ZAKEN

Resultaten van onderzoek in het verleden : zie aparte studie

Eigen resultaten:                         Registratie van het geomagnetisch aardveld met fluxgate type

                                                  Eigenbouw magnetometer : operationeel

                                                  Detectie plaatselijke gravitatieschommelingen met massa-veer

                                                  opstelling : prototype uitgetest en O.K nog niet operationeel

                                                                                                                   

                                                  Detectie van lichtvariaties en modulatie met foto-element prototype in aanbouw : nog niet operarioneel

                                                  Ontwerp van ELF/ULF ontvanger

Opmerking:

Al deze ontwerpen kunnen gerealiseerd worden met klassiek verkrijgbaar materiaal.Eens de apparatuur operationeel is, is het noodzakelijk gedurende een lange beginperiode de registraties nauwgezet op te volgen om zo vlug mogelijk er achter te komen wat de normale meetomgeving is.

Eens deze gekend zijn, wordt het makkelijker afwijkingen te herkennen. Het ligt voor de hand daar waar het mogelijk is gegevens van officiële laboratoria als referenties te gebruiken.

OVERZICHT VAN INSTRUMENTEEL ONDERZOEK IN HET VERLEDEN

Opmerking:

                                                                                                                                           

Deze opsomming vermeld zoveel mogelijk alleen bekomen resultaten. Er wordt verondersteld het verhaal hiermee verbonden als voldoende gekend.

Het Canadese Magnet Onderzoek

De meeste Project Magnet resultaten zijn nog steeds geklasseerd, uitgezonderd de 2 volgende:

Een op beperkte schaal uitgevoerde studie in 1952 en vrijgegeven op 9 Mei  1968 door de Radio and Electrical Engineering Division van het National Research Council.

De studie van 1952 betreft de statistische analyse van meldingen van effectief 25 meldingen waarvan er 16 aan de beschrijving van FS voldeden uit de periode 1 Mei tot en met 31 december 1952.

De conclusies waren:

91% waarschijnlijkheid dat FS reële objecten zijn.

60% waarschijnlijkheid dat ze van Alien makelij zijn.

De vermelde objecten hadden alle het  typisch vluchtpatroon en het discusvormig uitzicht.

Een abnormaal grote afwijking in de registraties van de gravimeter opstelling enkel toe te schrijven aan de nabijheid van een zogenaamde "Flying Saucer". Deze informatie was onvoorzien uitgelekt via de media.                                                                          De overige documenten in verband met de onderzoeken waren in 1998 nog steeds geklasseerd.

Zo was WBSmith betrokken in zowat alle mogelijke terreinen van het onderzoek naar "Flying Saucers". Sinds het detecteren van 2 artificiële satellieten in orbit in 1953 en 1954 (St Louis Post en San Francisco Examiner 14 Mei 1954) werd speciale aandacht gevraagd aan de officiële "Skywatchers" van het Departement van Transport, waartoe zijn onderzoeksteam ook behoorde, uit te kijken naar "Flying Saucers"!

WBSmith heeft een groot aantal patenten op zijn naam staan, experimenten met sneldraaiende schijven voorzien van keramisch magneetmateriaal gaven resultaten van verminderde gravitatiewerking  Het gebruik van zijn "caduceus" spoel als antenne laat toe electromagnetische energie om te zetten in een ander golftype (gravitatiegolf?) dat niet tegen te houden is door een Faradaykooiopstelling (doughnut-shaped  waves). Dit type is geen tijdsfunctie!

Opmerkelijk is dat hij kon aantonen dat het principieel mogelijk was energie te onttrekken aan het aardmagntische veld ; initieel was dit maar 50mW . Hij was er vast van overtuigd dat dit principe van toepassing was bij de voortstuwing van de "Flying Saucers".

Naar aanleiding van een aantal onverklaarbare crashes van vliegtuigen trok hij de aandacht op het feit dat dit wel eens te wijten zou kunnen zijn aan een verminderde bindingskracht in bepaalde gebieden (Vortex?). Na ontwerp van een zgn. "Binding Forcemeter" kon hij aantonen dat deze gebieden met verminderde bindingskracht bestonden en dat het effect ervan groot genoeg was om die crashes te veroorzaken.

De manier waarop deze ideëen ontstonden zijn een zeer omstreden verhaal. Hijzelf beweerde in kontakt te staan met " Boys Topside" die hem aanspoorden deze ideëen met experimenten te bevestigen. Al met al, onafgezien van de heisa hieromtrent , is het wel merkwaardig dat het gootste deel van deze ideëen nu nog geheim zijn en dat zijn experimenten tot opmerkelijke resultaten leiden.                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                        

Project Starlight International   (P.S.I) Uitvoerige beschrijving :  MUFON Symposium Proceedings Clear Lake City Texas   (Juni 1980)

MUFON-CES Bericht 7 Automatische Registrierung unbekannter Flugobjekte 1981 blz 220- 230

Dit onderzoek heeft een ganse reeks opnamen film en andere registraties opgeleverd. Filmopnames met resultaten:

2 October 1974

Visuele waarneming door Ray Stanford en 5 andere personen. De visuele waarneming toont duidelijk structuren. Men kwam te laat klaar met de opbouw om het verschijnsel te filmen.

11 November 1974

Waarneming van 2 objecten ; eerst zwevend ,daarna met grote snelheid wegvliegend. Opname op film: sterk aandeel in het Infrarood van het spectrum. Onmiskenbaar pulserende effecten  (~30Hz).

10 December 1974

Goud-oranjekleurug object (tijdsduur 10 minuten) Resultaat: 42 zwart-wit en kleurfoto's. Langgerekt lichtspoor met op het uiteinde explosieachtige effecten. Korte maar zeer lichtsterke impulsen.

12 December 1977

Waarneming vanuit vliegtuig. Filmopname: gasvormig gloeiende massa wordt van rondom het object met grote snelheid weggeschoten. Subtiele ringvormige zones rond het vliegend object. Ringen mogelijk zichtbaar geworden door de wisselwerking van de beamsplitter in de camera en het vensterglas van het vliegtuig. Deze ringen werden later ook zichtbaar bij gebruik van polaroid glazen. Ze verwijzen naar het bestaan van een sterk magnetisch veld in de omgeving van het object ( zie Faraday rotatie van licht in een magnetisc veld). De ringen waren niet zichtbaar op alle filmframes wat duidt in de richting           van een veld met pulserend karakter ( zie MHD principe Petit,Poher,Viton). De ringen expanderen in schokken tgv plaatselijke schokgolven.

Andere registraties:

19 Juli 1978

Magneetveldverstoringen:sinusvormige signalen die groter werden als het object naderbij kwam.

Gravimetrische opnames: frequentie inhoud tussen de 27Hz en 37Hz met sterke amplitudeschommelingen.

s'Avonds dezelfde dag: Vastleggen van het lichtspectrum dmv diffractierooster : voornamelijk lijnen in het Rood en het nabije Infrarood .

Geluidsopname: zeer sterke infrageluid componenten eerder voelbaar in de maag dan gehoord ,tijdens maneuvers van de UFO.

Het geluid is vergelijkbaar met de geluidseffecten in Steven Spielberg's film: Close Encounter of the Third Kind.

27 Juli 1978

Magnetometer opname met duidelijke verstoring van het plaatselijk magnetisch aardveld. Filmopname met polaroid filter vertoont de klassiek geworden ringen rond het object.

Europese Onderzoeksprojecten:

  1. Frankrijk:       SVEPS automatisch microprocessor gestuurd meetstation Dr René Hardy

                            1e kanaal met meteorologische gegevens: druk, temperatuur, luchtvochtigheid, windsterkt en electrostatische veld

                            2e kanaal met magnetische, fotoëlectrische, spectrografische detectoren, infra- en ultrageluidsdetectoren, versnellingsvelden,  ionisatiegraad.

                            Multiplexer en sampling met 20000 sampels per seconde

                            (Bourret :Le nouveau Défi des ONVI  1976)

  1. Frankrijk:       Privaat station Sainte- Soulle van amateur atronoom

                            All Sky camera

                            Meting van magneetveld ,infra- en ultrageluiden

                            April 1972 : detectie van voorbijvliegende UFO

                            (Figuet,Ruchon 1979

  1. Denemarken:   SUFOI : Project FOTA

                            UFO Detector Netwerk

                            Automatische optekenende metingen voornamelijk van UFO geluiden

                            (SUFOI,Box 6,DK-2820 -Gentofte)

4.    Duitsland:      MUFON-CES  1974   Illobrand von Ludwiger

                            -W.Stelzig, H Lentz: Ontwikkeling van 3 dimensionaal fluxgate magnetometer systeem.

                            Twee opstellingen in de omgeving van Stuttgart.

                            Simultaan opnamen van optische en magnetische nalen met automatische registratie.

                            Optisch meetstation sinds 1977 met gekoppelde videocamera's

                            -Uitgebreid onderzoek van magnetische en visuele waarnemingen; studie van veel radarwaarnemingen

                            (NIDS publication: Best UFO Cases : Europe).

                                                                                                                              

5.    België:            Sobeps 1978 De werkgroep SEDES onder leiding van Emile Têcheur heeft op theoretisch en practisch gebied aan ontwikkeling gedaan van een aantal verschillende magnetische detectoren

  1. Model DEMAS 1A gebaseerd op de uitwijking van een magneetnaald
  2. Model DEMAS 1B steunend op de industiespanning in een spoel met zeer veel windingen.

Model 1A is bedoeld voor de opname van zeer langzame uitwijkingen 0 - 1Hz  terwijl model 1B

gevoelig is voor snellere afwijkingen in het bereik 2- 40Hz. Dit type is niet alleen een alarmgever

maar bezit ook de nodige electronica voor registratiedoeleinden.

Ideëen over de ontwikkeling van een magnetometer met satureerbare kern zijn ook beschreven.

Uitgebreide beschrijving: Revue Inforespace Nr 2 hors série december 1978

Niet Europese Onderzoeksprojecten:

6.    USA:              Project " Identification"  Piedmont -Missouri  einde 1972

                            Dr Rutledge: prof. Fysica Staatsuniv. Cape Girardeau

                            Medewerkers: Dr Hogges,Dr Page ,prof. Ueleke + aantal studenten 1000 tal filmopnamen tegen einde 1973 met abnormaal vlucht-gedrag, radiostoringen triangulatie ter positiebepaling.

                            (Clarke :1973; Stevens :1975).

7.    USA:              Project  "Vestigia" New Jersey

                            Laagvliegende kleine lichtobjecten

                            Opstelling met grondantenne (1200m) langsheen een spoorweglijn in drie groepen.

                            Gebruik van versterkers en oscilloscopen voor opnamen van capacitief gekoppelde veldveranderingen bij het optreden van de metallieke objecten.

                            Opstelling van een Geigerteller ,methaangasdetector, paraboolrichtmicrofonen en een miniradaropstelling. Fotocamera's met infraroodgevoelige film.

                            20 Nov.1976 : geel-wit licht zweeft op 100m boven de spoorbaan

                            Meetresultaten: filmopname met cirkelvormige lichtbron

                            Gasdetector: nihil

                            Microfoon: nihil

                            Oscilloscoop: rond 40kHz signaal dat zich samen met het object langs de spoorbaan voortplant.

                            Geigerteller: verhoogde straling van 0,1 -0,2 mr/h tot 5mr/h.

                            (Persinger 1979 ;Clarke 1977).

8.    USA:              Precision Monitoring Systems

                            San Diego   Califonië

                            1974 : 35 wetenschappers en ingenieurs ontwikkelen meetapparatuur voor UFO onderzoeker

                            -Gevoelige automatisch opnemende magnetometer (J.E.Herr).

                            -correlatief met mekaar verbonden meetapparaten voor electrische velden, microgolfstraling, ultrageluiden, UV stralingsmeters, gasanalysatoren, en een gravitatiegolfdetector.

                            -camera's met bredehoek objectieven

                            (Wilmott 1975

9.    USA :             CUFOS:  Instrumented Field Study

                            -Studie van geautomatiseerd UFO- detectie station met lichtdetectoren voorzien van spectraal kleurfilters rood, blauw en groen samen met sensoren voor helderheid en één uitgerust met polaroid filter

                            -Batterij resonantie microfonen met richteffect bestaande uit 37 buizen (Helmholz principe) resonerend op verschillende frequenties tussen 183Hz en 14kHz.

                            (Desario/Kretsch).

In 1974 schatte Lagarde het aantal magnetische detectoren op een 1000 tal wereldwijd. Een greep uit deze lijst geeft:

1963 : Frankrijk:

"Lumières dans la Nuit" : het betreft een netwerk van Cartwright UFO detectoren van het type magneetnaald en detectiering. Van 1968 tot 1969 werd 3% van de 332 gerapporteerde en visueel waargenomen UFO's aangebracht door het alarm van deze magnetische detectoren. In alle gevallen was de UFO binnen een straal van 1Km waar te nemen.

1966 :Frankrijk:

GEPA : René Fouéré  Phénomès Spatiaux : studie voor de realisatie van mgnetische detectoren: hun mogelijkheden en tekortkomingen.

1966 : Zwitserland:

Mr Perrinjaquet : bouw van een magnetiche met electronische versterking.

1970 : Frankrijk:

GTR :Groupement Technique de Recherche onder leiding van René Fouéré opnieuw : nieuw leven inblazen in het detectiebeuren  in het netwerk en introductie van het laatste nieuw type "ANTIS" toestel.

CONCLUSIE:

Er werden in het verleden een aantal serieuze pogingen ondernomen om aan instrumenteel UFO onderzoek te doen. Vele hielden lang stand en leidde tot bemoedigende resultaten.  Alle kregen echter onvoldoende financiële ondersteuning en misschien ook onvoldoende aandacht van de technisch-wetenschappelijke wereld op bredere basis om uiteindelijk gedoemd te zijn om te verdwijnen. 

APPARATUUR

  1. Inleiding:

Om een goed overzicht te kunnen geven van de apparatuur die ingezet kan worden in het meetgebeuren bij UFO-detectie, is het noodzakelijk eerst de meetbare parameters even op een rijtje te zetten. Deze zijn onder te verdelen in volgende paketten:

Magnetostatische fenomenen

invloed op het geomagnetische veld

langzame grote afwijkingen

snelle grote afwijkingen

Electrostatische fenomenen

statische electriciteit in de lucht

Electromagnetische fenomenen

storingen in radiogolven in het ELF/ULF gebied

Lichtfenomenen

intensiteitsvariaties

spectraalinhoud van het lichtverschijnsel

polarizatie van het licht

vervorming van de lichtstralen

Acoustiche fenomenen

infrageluiden

hoorbaar geluid

ultrageluiden

Gravitatieschommelingen

gravimetrie

Radioactieve straling

Geiger teller

Uit deze reeks zijn een aantal voor de amateur realiseerbare toestellen aan te duiden waarmee één van de hogervermelde fysische eigenschappen kan gemeten en geregistreerd worden.

De allereerste eigenschappen werden immers gedaan met de meest eenvoudige hulpmiddelen ; daarna een aantal parameters kennende, werd overgegaan tot de ontwikkeling van meer gesofisticeerde toestellen.

Heden ten dage geven simultaan opgenomen registraties de mogelijkheid om met behulp van een computergestuurde uitwerkingseenheid aan correlatie te gaan doen teneinde op een meer wetenschappelijk verantwoordde manier het verschijnsel proberen te doorgronden.

2.    Toestelbeschrijvingen:

Magnetostatische fenomenen:

       Meting van de invloed op het geomagnetische veld

Langzame veranderingen: kompasnaaldtoestellen

               

Het  allereerste gemakkelijk te bouwen toestel is de CARTWRIGHT detector. Dit toestel bestaat uit een opgehangen  magneetnaald waarvan één uiteinde zich bevindt in een ringvormige metaaldraad.

Wanneer de naald door een uitwendige storing uit haar Noord-Zuid richting uitwijkt, maakt ze contact met deze ring. Latere uitvoeringen werden ingebouwd in een kunststofbehuizing om de invloed van luchtstroming op de naald te voorkomen.

Andere uitbreidingen bestonden in een minimale introductie van electronische TTL logica bouwstenen met reset mogelijkheden voor het alarm. Deze detectoren konden alleen een alarm geven maar werden later gebruikt als startfunctie voor een registrerende opstelling.

Er werden destijds  een veelvoud aan detectoren,  gebaseerd op de uitwijking van een kompasnaald met wisselend succes gebouwd, sommige met onderbrekeing van een lichtstraal naar een fotoëlement in plaats van demetalen ring. Lijst van de meest gebruikelijke modellen:

Cartwright

       Kermann

       Weber

       GEOS Perrinjaquet

       Sobeps SEDES 1A

       UFO Detector Lefrain

       Skywatch UFO Detector MK3

       ADEPS Atlantique

       APRO Detector K1

       Morton Detector

       Radio MJ 19 Christian de Zan

       Lumitac

       ANTIS 4 Lumières dans La Nuit

Deze lijst is beslist niet volledig. De beschikbare schema's zijn te vinden in annexe.

Magnetostatische fenomenen

       Invloed op het geomagnetische veld

Snelle Verschijnselen

Vanaf een bepaalde herhalingsfrequentie van het fenomeen kan een magneetnaald detector de veranderingen niet meer volgen. Zijn bereik situeert zich vanaf de DC componente van het signaal tot enkele Hz. Een spoeltype sensor daarentegen laat toe de frequentieschommelingen van enkele Hz tot enkele tientallen Hz te meten.

De spanning geinduceerd in de spoel is echter zeer klein  voor de laagste frequenties, vandaar dat de spoel zeer veel windingen en liefst een ferromagnetische kern dient te hebben om een ietwat bruikbaar signaal af te geven. Met deze opstelling moet echter in de nageschakelde electronica een zeer goede bromfilter voorzien worden ter onderdrukking van het alomtegenwoordige 50 Hz signaal in onze omgeving.

Dit type detector bezit geen bewegende delen en is geschikt voor een alarmfunctie alsook voor verdere registratie van het tijdsverloop van de opgenomen signalen.

Tot deze categorie behoren een aantal realisaties zoals:

       Sobeps SEDES DEMAS 1B

       Precision Monitoring Sytems  (Eric Herr)

       Mc Carthy magnetic flux detector

       Malcolm Jay detector

Schema's van dit type detector werden gepubliceerd in:

       Elektor  (Elektuur)

       Popular Electronics

Magnetische fenomenen

Invloed op het geomagnetische veld

Langzame - en snelle fenomenen

De fluxgate magnetometer:

Een fluxgate magnetometer bestaat uit een sensor uit opgerold hoogwaardig magnetisch materiaal ( Mu-metaal) voorzien van ee toroïdale excitatiewikkeling en een detectiewikkeling rond het geheel. Bipolaire symmetrische stroompulsen zorgen ervoor dat de kern afwisselend in verzadiging wordt gestuurd en zodat een symmetrische hysteresislus beschreven wordt.

In afwezigheid van een extern magnetisch veld ( magnetische nulopstelling) zorgt de magnetische uitsturing ervoor dat voor beide richtingen even grote signalen in de detectie wikkeling worden geïnduceerd.

In de daaropvolgende schakeling zorgt dit voor een nul verschilsignaal. Bij aanwezigheid van een extern veld (geomagnetisch veld), verschuift de hysteresislus met als gevolg een asymmetrische uitsturing en een nettosignaal in de detectiewikkeling .De grootte van dit verschilsignaal is evenredig met de invloed van het externe veld.

De meeste magnetometers heden ten dage zijn ontwikkeld volgens dit basisprincipe. Ook de magnetometer van het meetstation van de schrijver dezes werkt volgens dit principe.

Een nageschakelde electronische verwerkingseenheid zorgt voor de registratie en digitalisatie van de opnamen:                

Enkele bestaande uitvoering zijn van:

Crouzet omgebouwd fluxgate compas

Electronics zelfbouw fluxgate magnetometer

Flugate magnetometer in gebruik bij MUFON-CES (Stelzig)

Eigen zelfbouw fluxgate magnetometer XM1: aangepaste Electronics uitvoering.

                      

Elektrische verschijnselen:

Statische elektriciteit

Iedereen kent wel het verschijnsel van tintelingen en rechtopstaande haren op het lichaam om te beseffen dat er statische elektriciteit in de lucht zit. In het uiterste geval, wanneer de kritische elektrische veldsterkte van lucht overschreden wordt, krijgen we te maken met elektrische doorslagen , beter gekend als bliksem .Een andere vorm van het verschijnsel zijn hoorbare kraakstoringen en knetterende geluiden in een radio-ontvanger, het best waarneembaar in lange golfbereik .

De meting van dit fenomeen gebeurt met een elektrometer. Een mogelijke en tamelijk eenvoudige opstelling van een elektrometer bestaat uit een condensatoropbouw met plaatelektroden op een bepaalde afstand van mekaar, verbonden aan de ingang van een elektronische verschilversterker.

De uitgang van deze versterker kan een oscillatorschakeling sturen waarvan de frequentie wordt beïnvloed door de verschilspanning tussen de platen van de condensator. Hoge elektrostatische veldsterkten gaan gepaard met het ontstaan van ozon , hetwelk om zijn verfrissend effect erkend wordt.

Toestellen:

E-veldmeter van Hr Kleinwächter

       2 -platentype detector :Elektor  Mei 1977

Elektromagnetische fenomenen:

Uit een ganse waaier van gemelde fenomenen kan men concluderen dat de interferenties zich niet alleen voordoen op één enkele frequentie of frequentieband . Sommige effecten duiden in de richting van zeer lage frequenties, andere spelen zich af in radiofrequent gebied terwijl nog andere duidelijk een zeer hoogfrequente karakter vertonen.

Indien men de lijst van NICAP's onderzoeker Richard Hall overloopt (106 gevallen van elektromagnetische interferenties) bekomt men een goed overzicht over de aard van deze storingen

Een greep uit deze database toont de grote diversiteit van terreinen waarop deze interferenties zich voordoen :

       Interferenties bij radio, telefoon en TV

       Stilvallende automotoren en dovende koplampen bij zeer nabije UFO

       Uitvallende verlichting en electriciteitsvoorzieningen

       Gestoorde radar

       Electrische uitrustingen met blijvend defect

       Stilvallende uurwerken

       enz …

Een van de weinige gepubliceerde registraties van een EM interferentieverschijnsel is te vinden in het onderzoeksrapport van Project Starlight International (MUFON Symposium Proceedings ,June 1980).

Een andere opname op magnetofoonband dateert van in 1972 (Stendek) tijdens een gelijktijdige visuele waarneming. Deze opname vertoont complexe amplitude en frquentiemodulaties (Sobeps , Inforespace nr 18 ,1974).

Op radarbeelden zijn soms ook zeer eigenaardige fenomenen waar te   nemen. Een in lijn liggende stippen van de weerkaatste echo's die zich plots verder zet met een hoek van 90 graden (zie radarbeeld Bertem radar op 5 dec. 1989 om 18h00 LT). Een gelijkaardig verschijnsel was ook te zien tijdens de UFO flap in 1952 boven Washington.

Een spoor van een UFO golvend rondom een lijnvliegtuig werd gedetecteerd in België op 18 Maart 1990  ( A.Meessen  NIDS publicatie : Best UFO Cases :Europe).

Een UFO die duidelijk een lijnvliegtuig volgt is ook te vinden op de hogervermelde opname tijdens de UFO flap boven Washington (1952).

Een geschikte radardetectie is die registratie waarin geen gebruik wordt gemaakt van speciale filters en waar men op het ruwe materiaal onderzoek kan uitvoeren. Alle civiele radarinstallaties zijn erop gericht enkel de reflecties te evalueren van vliegtuigen met een transponder. We zijn dus in feite aangewezen op de opnames van militaire installaties. Het probleem is echter dat deze opnames niet vrijgegeven worden .Wat er als mogelijkheid overblijft voor de UFO onderzoeker is niets meer of minder een gewone radio te voorzien van een registratie apparaat, en af te

stemmen tussen twee zenders in.

Lichtintensiteit:

Het menselijk oog is een niet al te best geschikt apparaat voorhet afschatten van absolute helderheden.Gelukkig kunnen we steunen op een aantal meetwaarden bekomen uit de analyses van fotomateriaal.

McLeod ,Alberta, Canada 1956

Foto van een fellichtende lichtbron

Berekende waarde: grootteorde 1000MW

Greifswald ,Duitsland  1990

Videotapes en fotomateriaal

Berekend lichtvermogen : ~5 MW

(The Ufo Enigma , Sturrock)

Voor de berekening van het bekomen resultaat werd ervan uitgegaan dat we te doen te hebben met een isotrope bron (uniforme uitstraling in alle richtingen). Dit zijn zeer hoge waarden . Het is wel zo dat deze lichtsterkte niet constant deze hoge waarden aanneemt , maar dat er duidelijk een functionneel verband is met het vlieggedrag (Aimé Michel ,1956). De energie uitgestraald door het fenomeen beperkt zich niet alleen tot de smalle frequentieband van het zichtbare licht. Infrarood en Ultraviolet werden tevens aangetoond (warmte-effecten en brandwonden op de huid).In het zichtbare spectrum zijn de verschillende kleuren van de regenboog aantoonbaar met de diffractiefilters. Dikwijls werden veranderlijke kleuren gemeld gaande van dieprood over oranje, helrood, blauw naar verblindend wit blijkbaar afhankelijk van het vlieggedrag als  zweven tot zeer snelle bewegingen. Een en ander heeft te maken met het oplichten van de gassen (edelgassen met de laagste ionisatiedrempel) in de omringende lucht door recombinatie en het terugvallen van de electronen naar hun grondexcitatieniveau (McCampbell, 1973).

Spectogrammen worden bekomen door gebruik te maken van zogenaamde diffractieroosters. Deze bestaan uit doorzichtige glasplaten met groot aantal éénzijdig ingeslepen lijnen per millimeter (enkele honderde lijnen zijn nodig).

Een speciale uitvoering met zeer hoge lichtdoorlaatbaarheidsgraad van 70% bezit zaagtandvormige inkepingen. Een van de eerste acties ondernomen door de USAF was destijds hun vliegtuigen te voorzien van diffractiefilters.

Een modern toestel, echter zeer duur maar zeer gesofisticeerd, wordt op de markt gebracht door B&W ,Puchheim en noemt

een optische spectroanalyser. Dit toestel bestaat uit een lenzensysteem, een polychromator met spiegel en diffractierooster en een soort TV opnamecamera. Het wordt hier enkel vermeld dat het bestaat maar valt ver buiten het beschikbare budjet van een amateur UFO onderzoeker.

Het menselijk oog kan echter maar relatief trage helderheidsvariaties volgen. Het is niet mogelijk om frequenties boven de 25Hz als een variabel signaal te herkennen.Een zogenaamde pulsograaf brengt hier de oplossing. Het toestel werd ontworpen door Christian de Zan. Het is uitgebouwd in de vorm van een pistool voorzien van de klassieke optiek als bij een verrekijker met op zijn oculair een fotocel aangebracht. Het gefocusseerde licht valt op de cel die de omzetting naar een electrisch signaal bewerkstelligt. De daarachter geschakelde versterker is van het logarithmisch type waardoor een zeer groot bereik van de amplitude zonder vervorming gegarandeerd is. Indien men aan de uitgangsklemmen een registratiemogelijkheid voorziet is verdere verwerking met PC mogelijk.

Polarizatie:

Licht is een electromagnetische straling waarbij de trillingen loodrecht staan op de voortplantingsrichting. Over een bepaald tijdsverloop genomen treden deze trillingen zowat gemiddeld genomen evenveel op in alle richtingen. Bij reflectie of doorgang door sommige stoffen gebeurt het dat er een bepaalde voorkeurrichting ontstaat; men spreekt dan van "polarizatie". Een van de gekende polarizatie effecten treden op als het licht zich doorheen een magnetisch veld over een bepaalde afstand voortplant. De polarizatie die dan optreedt wordt genoemd naar "Faraday". De grootte van de verdraaiingshoek wordt bepaald door de zogenaamde "Verdet constante" van het milieu, de sterkte van het doorlopen magnetische veld en de afstand doorheen dit veld.

Bij waarneming van een UFO is het medium lucht. Dit bestaat zoals we weten uit twee hoofddelen namelijk stikstof (ong 78%)  en zuurstof (ong 21%).

Een draaiing van 90 graden ,90+180 graden en 90+360 graden geven aanleiding tot respectievelijk 1, 2 en 3 donkere zones in de fringes opgemeten met een polarizatie-analysator. Dank zij de waarneming en een degelijke rapportering van de chemicus Wells Allen Webb op 5 Mei 1953 beschikken we over goed bruikbare gegevens. Deze waarnemer bemerkte 3 concentrische donkere ringen wanneer hij in de richting van de UFO keek. Zijn bril bevatte polaroïd glazen waarmee het effect zichbaar werd. Om zeker te zijn zette hij zijn bril verschillende malen op en af. Telkens hij deze weer opzette was het effect terug zichtbaar. Met deze gegevens kan men  nu de grootte van het magnetisch veld berekenen; deze Faraday rotatie is immers een functie van :

de Verdet constante van het medium

de doorlooplengte van het licht door het magnetische veld

de grootte van dit veld

Voor een gemiddelde lengte van ong 20m door het veld, een verdraaiing van 450 graden en lucht als medium komt men uit op een waarde van 100 Tesla. Dit is de bronwaarde die aangenomen wordt bij de berekening van het magnetisch veld in functie van de afstand naar het meetpunt. Deze techniek wordt ook gebruikt in de astronomie om magnetische in de ruimte te kwantificeren.

                      

Afbuigen van lichtstralen:

Enkele gegevens:

Een op een UFO gerichte lichtstraal uit een booglampprojector wordt over 37,5 graden afgebogen naar het object toe  (Norwood Ohio 23-10-1949)

Gekromde stralen verschijnen uit een wolkfenomeen naar de grond nadat waarnemer eerst met een lichtstraal uit een zaklamp naar het fenomeen had geschenen (Ellezelles België  4-7-1972).

Rechthoekige afbuiging naar omhoog van een lichtstraal uit een zaklamp gericht naar een op de grond staand verschijnsel. (Taizé  12-8-1972).

Afbuiging van autolichten naar een in een weide naast de autoweg staande UFO.(Bourkes Flat Victoria Australië 4-4-1966).

                                  

Beeldvervormingen:

De meeste fotografische opnamen vertonen onscherpe randen, met weinig oppervlakte details en soms serieuze asymmetrische beelden. Vermoed wordt dat deze beeldvervormingen ontstaan door de aanwezigheid van een sterk gravitatieveld . Een sterke aanduiding hiervoor wordt gegeven door de optredende afbuiging van licht in de nabijheid van het object.

Meting van dit verschijnsel is momenteel wel doenbaar door het inzetten van een laserstraal. Deze geeft een zeer fijne straal die zeer ver zijn eigenschappen behoudt. Afbuiging door de aanwezigheid van het fenomeen is dan een direct gegeven voor identificatie van het verschijnsel al een UFO. ( zie de uitrusting van het meetstation van Project Starlight International ).     

Geluiden:

Het complete bereik van de meetbare geluiden strekt zich veel verder uit dan het gedeelte dat hoorbaar is door de mens. Globaal gezien maken we de indeling in infrageluid, geluid met een frequentie inhoud hoorbaar door het menselijk oor en ultrageluid. Uit UFO verslagen blijkt nu dat deze drie soorten geluid optreden tijdens waarnemingen. Een ander verschijnsel is het volledig wegvallen van elk omgevingsgeluid. Dit is een effect dat waarschijnlijk niet uitwendig registreer-      baar is maar zich afspeelt in het hoofd van de waarnemer.

Infrageluid:

Deze geluidstrillingen zijn zo laag in frequentie dat ze niet meer detecteerbaar zijn door de menselijke hoorstructuur. Deze lage frequenties laten zich eerder voelen dan horen. Een indicatie dat ze zouden optreden is dat dieren in het algemeen wel reageren. Infrageluiden planten zich overwegend voort langs het aardoppervlak met minimale verzwakking.

Meting:  het  frequentiebereik van een gewone microfoon is onvoldoende om de laagste frequenties (0,01Hz-0,2Hz) nog met enige gevoeligheid te detecteren. Om deze lage frequenties toch te kunnen meten maakt men gebruik van aangepaste barometrische drukdozen. Een trilling van 0,01 Hz wordt met deze opstellingen, die werken volgens een principe met frequentieverschuiving, gemeten als een 80Hz signaal. Er bestaat er ganse waaier van toestellen (o.a. fa Krantz,Bonn,  Hoogtemeter type I112) en ook een aantal gepubliceerde schema's uitvoerbaar door amateurbouwers (Elektor , Lumières dans La Nuit).

Belgian UFO-Monument

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.