^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Een van de oorzaken dat de officiële onderzoeksinstellingen zich gaan distantiëren van het UFO-fenomeen ,is te wijten aan hun gebondenheid aan de politieke wereld , dit wil zeggen dat ze quasi compleet afhankelijk waren van het standpunt van hun opdrachtgevers (geldschieters). Weinige wetenschappers konden zich ontdoen van dit gegeven. Daarbovenop werd hun vrijheid van benaderen van het fenomeen beperkt door het niet aflatende belachelijk maken van het onderwerp. Hou de wetenschappelijke wereld erbuiten , samen met de pers en de probleemstudie is louter de onze. Op zichzelf kan de aard van het fenomeen bij nader toezien wel niet zo onschuldig zijn als het wordt voorgesteld. Omwille van de zware mogelijk impact op verschillende gebieden van onze beschaving als militaire, econonische ,religieuze terreinen , is het wel te verstaan dat men tot zulke drastische maatregelen is overgegaan. De desinteresse en de flauwe opstelling echter op zichzelf genomen is wel één van de grootste schandalen uit de geschiedenis van de wetenschap. Een geleerde ,die omwille van welke reden ook zijn interesse voor hetgeen er zich voltrekt in zijn vakgebied verliest, wordt al zeer snel een academische fossiel. Het is duidelijk dat uitspraken als “ indien een iets oudere wetenschapper beweert dat iets absoluut onmogelijk is , hij met zeer grote waarschijnlijkheid ongelijk heeft”maar al te dikwijls waarheid blijkt te zijn.Het ergste dat een onderzoeker kan overkomen is dat hij zijn interesse moet onderdrukken omwille van de druk die van buitenuit op hem wordt uitgeoefend. In het UFO-onderzoek is dat maar al te waar. Het is duidelijk dat de debunking politiek alsook de manier van benaderen van de media een alles-behalve positieve rol gespeeld hebben en nu nog spelen. De bewering dat UFO’s geen wetenschappelijk onderwerp zou zijn is absurd , om de eenvoudige reden dat niet een onderwerp onwetenschappelijk kan zijn maar wel de onderzoeksmethode die ervoor gebruikt wordt. Het is opvallend dat de meeste journalisten een verhaal klakkeloos overnemen zonder enige controle en daarbij quasi niets afweten van het onderwerp als het over UFO’s gaat. Het is soms betreurenswaardig dat het verschijnsel benaderd wordt voor het bekomen van één enkel antwoord, liefst uit de gehele context en smachtend naar een antwoord vol sensatie. Dit is de huidige situatie Niettegenstaande dit alles bestaan er wetenschappelijk gevormde witte raven die blijven voortwroeten in het UFO-moeras om goede en degelijke rapporten op te sporen van betrouwbare personen ; rapporten van militairen ,politie e.a die zelf geconfronteerd zijn geweest met het verschijnel. Zoals achteraf is gebleken is het eigenaardig genoeg het Condon-rapport één van de beste bronnen voor detailinformatie. Niettenstaande het negatieve voorwoord van Condon zelf zijn de afzonderlijk hoofdstukken pareltjes van serieuze informatie. Het voorwoord met zijn uitspraak over de nationale veiligheid en over het ontbreken van een wetenschappelijke meerwaarde is duidelijk één grote leugen. Men hoeft slechts de martelgang te gaan door de analyses van de verschillende deelonderzoeken om al gauw te constateren dat er wel sprake is van een wetenschappelijke meerwaarde. Wat het veiligheidsaspect betreft kan men zich afvragen waarom dan al die geheimhouding gedurende zovele jaren. Eens te meer zijn de media in de val getrapt omdat ze zich alleen hebben laten leiden door wat in het voorwoord vermeld is en hebben ze niet gezien dat dit volledig in tegenspraak was met de verdere inhoud . Gelukkig is de bevooroodeelde benadering achteraf doorgedrongen en is behandelingsmanier aan de kaak gesteld door een groot aantal andere geleerden. Dit is misschien nogal een zeer kritische benadering maar de feiten zijn er en spreken voor zichzelf. Het is wel de hoogste tijd om de massa verzamelde gegevens te analyseren.  Te beginnen met een werkhypothese die zoveel alle parameters van het verschijnsel bevat. Deze parameters berusten op zoveel mogelijk natrekbare gegevens eventueel met cijfermateriaal en berekeningen Het onderzoek ,dat dient uitgevoerd te worden, verloopt niet op de klassieke manier vertrekkende van een theorie gestaafd met experimenten in het labo . Het is veeleer een puzzel waarbij de gevonden stukken in mekaar moeten gepast worden en die dan getoetst worden aan de vooropgestelde werkhypothese zoals dit in andere wetenschappelijke doctrines wordt toegepast. De onderzoek naar het UFO-verschijnsel moet gebruik maken van de bestaande kennis en wetmatigheden ,wat nieuwe ideëen niet uitsluit. Een sceptische benadering is niet alleen die van degenen die zich sceptici noemen. Ze is immers inherent verbonden aan de manier van werken van een objectief ingestelde onderzoeker. Er bestaat zeker geen monopoliesituatie. De wetenschap is ook niet gediend met het systematisch verklaren . Er wordt maar al te dikwijls een uitleg gegeven die gewoonweg niet kan. Het weglaten van bepaalde gegevens die niet passen in de uitleg die men wil geven, is een veel gebruikte truc.Het is ook zo als men een uitleg geeft om een waarneming weg te verklaren, de bewijskracht dan ook ligt bij diegene die de uitspraak doet. Zolang kritiek gerechtvaardigd is,is dit een goede zaak en is ze zelfs opbouwend . Ze hoeft dan goed onderbouwd te zijn en op die voorwaarde zullen de zgn. sceptici nuttig werk kunnen verrichten.  Uitspraken ex-cathedra zijn zeer frustrerend en meestal onjuist. De laatste jaren is er een nijpend tekort aan personen die zich verdiepen in de analyse van de waarnemingsrapporten .Veel van de waargenomen verschijnselen kunnen binnen de bestaande fysische wetten verklaard worden ,zelfs al ze op het eerste gezicht soms onmogelijk lijken.Hopelijk kan de jongere,aankomende generatie van wetenschappers zich meer distantiëren van de bestaande vooroordelen en zich meer buigen over de inhoud van de materie dan hun energie te steken in het weerleggen van de vele losse beweringen. Al te lang heeft men de waarnemer bestudeerd en niet zozeer de waarneming! Het is wel zo dat bij meerdere getuigen de verhalen kunnen afwijken in detail maar zeker niet over de essentie ervan. Bij een waarneming van een auto-ongeluk bekomt men ook verschillende details maar daarom wordt het optreden van het ongeluk niet ontkracht. Deze methode wordt al wel eens , ten onrechte  aangegrepen om een UFO-waarneming in twijfel te trekken. Dit overzicht is echter niet volledig en er zijn beslist nog andere redenen die voor ieder persoonlijk zullen meespelen . Het is echter wel zo dat het pertinent weigeren van de militaire autoriteiten voornamelijk van de Verenigde Staten om informatie vrij te geven het vermoeden versterkt dat het hier gaat om een zeer indringend gebeuren en het UFO fenomeen wel is een bedreiging zou kunnen inhouden niet alleen voor onze veiligheid maar ook voor onze hele maatschappelijke structuur en samenlevingspatroon. Indien dit zo is ,dan staat het als een paal boven water dat de gevoelige informatie nimmer ofte nooit zal vrijgegeven worden.

J. De Ceuster

Belgian UFO-Monument

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.