^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Michio Kaku & Ufo's

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

De onvermijdelijke Ezechiel

Al twintig jaar heb ik grote belangsteIling voor de teksten van de profeet Ezechiel. Laat ik beginnen met een korte le-vensbeschrijving van deze interessante figuur. Hij was een ls-raelitische profeet uit een priestergeslacht, die naar Babylon werd gedeporteerd. Als pro feet voorspelde hij onder meer de instorting van de staat Juda en de verwoesting van Jeruzalem.Al in vier van mijn boeken heb ik uitgebreid aandacht be-steed aan Ezechiel. Hij blijft een grote bron van informatie.

Inmiddels zijn er met betrekking tot Ezechiel weer enkele nieuwe, sensationele feiten te melden, maar voor een goed begrip daarvan zal ik eerst de voorgeschiedenis schetsen.
Ezechiel beschreef tot in aIle details de landing van een zeld-zaam voorwerp, dat hij de 'heerlijkheid des Heren' noemde. Als een modern journalist noteerde hij scherp en objectief wat hij zag: vleugels, raderen, velgen, ogen, iets lichtge-vends en het lawaai dat dit merkwaardige ding voortbracht zodra het zich vanaf de grond verhief. Deze gedetailleerde beschrijving bracht de voormalige NASA-constructeur Josef Blumrich ertoe om dit apparaat op de tekentafel te recon-strueren. Het resultaat was een ruimteveer met een eigenaar-dige vorm: van onderen spits toelopend en van boven breed, als een reusachtige priktol. Dit ding, Ezechiels 'heerlijkheid des Heren', onderhield de verbinding tussen een aardse basis en een moederruimteschip in een baan om de aarde.
Onze speciale verslaggever Ezechiel beschreef niet aIleen dit ruimteveer, maar - al even nauwgezet - ook een tempel, die hem werd getoond op een 'zeer hoge berg' waarop het ruim-teveer landde: 'lk zag, zie, de heerlijkheid des Heren vervulde het huis des Heren.' (Ezechiel 44:4).

Ingenieur Hans Herbert Beier heeft de tempel uit de beschrijving van de profeet Ezechiel gereconstrueerd. Hierbij een ajbeelding van de maquette, campleet met het ruimteveer.

Een doorsnee van de binnenzijde van de tempelrecanstructie: eerder een onderhoudswerkplaats dan eetl heiligdom.
Om dit huis, om deze tempel, gaat het hier.In de herfst van 1984 kreeg ik een brief van Hans Herbert Beier, hoofdingenieur bij een grote Duitse onderneming. Hij schreef mij dat hij zich de afgelopen jaren intensief met de teksten van Ezechiel had beziggehouden en op grond van hun gedetailleerde aanwijzingen de tempel had gerecon-strueerd. Het was een technisch en wetenschappelijk zeer nauwgezet project geworden, schreef Hans Beier, en hij vroeg mij of ik er misschien belangstelling voor had. Mijn antwoord zal duidelijk zijn. 1n de loop van de volgende maanden werd ik meegesleept door een geweldige ontdek-king en raakte ik betrokken bij de exacte en verbluffende re-constructie van de 'tempel van Ezechiel'.

1k stelde NAsA-ingenieur Josef Blumrich in Estes Park, Colo-rado, van het project op de hoogte, waarna een briefwisseling tussen de twee technici volgde. De uitkomst was ver-bluffend: het door Blumrich gereconstrueerde ruimtcveer paste tot in aIle details in de tempelreconstructie van Beier! Op twee verschillende continenten waren Ezechiels bewerin-gen door twee ingenieurs onafhankelijk van elkaar bevestigd. Blumrichs reconstructie dateerde al uit 1971, terwijl Beier pas in 1976 met zijn werk was begonnen.
Maar wat is hier nu zo sensationeel aan en wat hebben deze reconstructies met de tempel van Salomo te maken?
Allemaal zijn wij via de televisie wel eens getuige geweest van een raketlancering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een torenhoge steiger, die de raket omgeeft. Tijdens de we-kenlange voorbereiding van de start is daardoor op ieder ni-veau een controle vanaf de buitenkant mogelijk. Via een in-gewikkeld stelsel van navelstrengen worden de verschillende trappen van de raket van brandstof voorzien. Vlak voor de start wordt de reusachtige toren naar het lanceerplatform ge-reden en wordt de raket op de zware verankering geplaatst, die onder de starttoren in de grand is bevestigd. Nog dieper in de grond bevindt zich een systeem van buizen, pompen en grote bakken, waardoor de verzengende stralingshitte bij de start wordt afgevoerd. Op het moment van lancering spuit er een watergordijn uit dit buizenstelsel omhoog, dat de ko-kendhete vuurstaart van de raket blust en de reusachtige startapparatuur koelt.
Hoe zou het start platform voor een kegelvormig ruimteschip eruit moeten zien? De huidige starttorens zijn strak en recht, omdat de raketten als obelisken naar de hemel wijzen. Ze zijn slechts nodig bij de start, omdat de startraketten in het heelal opbranden. (De buitentanks van de Space Shuttle ko-men aan parachutes in zee terecht en kunnen daarna weer worden gebruikt.) Bij een ruimteveer, dat net als een vliegtuig regelmatig onderhoud vergt, is niet alleen een startplat-form maar ook een onderhoudsplatform noodzakelijk, waar-mee de technici het ruimteschip overal kunnen bereiken. Het
onderhoudsplatform voor een kegelvormig ruimteveer zal dus van onderen wigvormig zijn en naar boven toe steeds breder worden - enigszins te vergelijken met een stadion met oplopende rijen of trappen. De reconstructie van Hans Her-bert Beier heeft die vorm.
1n zijn boek 'Kroongetuige Ezechiel' [26] laat Beier meer dan negentig, deels in kleur uitgevoerde reconstructieteke-ningen zien die tot in de kleinste details met Ezechiels be-schrijving overeenkomen. Ezechiels 'tempel' was oorspron-kelijk dus geen heiligdom, maar een onderhoudsplatform met bijbehorende werkplaatsen, compleet met woon- en slaapvertrekken voor de bemanning en het personeel.
We zullen nooit te weten komen welke brandstof in die tijd werd gebruikt. NAsA-deskundige Blumrich vermoedt dat er een kernreactor is toegepast, zoals die ook door vele Russi-sche en Amerikaanse onderzeeboten als energiebron wordt gebruikt. Bij iedere kernreactie zijn er twee grote problemen: de hitte en het radioactieve afval. Daarbij moest dus met de bouw van een onderhoudsplatform rekening worden gehou-den. De koelinstallatie voor de reactor beyond zich in het on-derste, spits toelopende deel van het ruimteveer. Op die plaats moest het onderhoudsplatform dus met hittebestendig mate-riaal worden beschermd. Het afgewerkte radioactieve mate-riaal moest ergens worden opgeslagen, waarschijnlijk begra-Yen. Omdat er toen voor deze zeer geavanceerde technologie op aarde nog geen tijdelijke opslagplaatsen of definitieve op-lossingen bestonden, moeten er in de directe omgeving van de onderhoudsplatforms vermoedelijk nog afgewerkte resten te vinden zijn. En als de energie niet door een kernreactor werd geleverd, moeten er andere brandstoffen, in vloeibare of vaste vorm, zijn gebruikt. 1n dat geval heeft er dus onder het on-derhoudsplatform - onder de 'tempel' - een stelsel van buizen en leidingen gelegen. 1ngewikkelde reparaties konden nietworden uitgevoerd zolang de tanks nog explosieve brandstof bevatten. Eerst moesten deze resten worden afgevoerd. On-der de 'tempel' moeten daarom nog de resten van toe- en af-voerleidingen zijn terug te vinden.

Als Salomo's Jeruzalem het Salem van de priesterkoning Melchizedek is geweest, hebben buitenaardse bezoekers ten tijde van Abraham en Melchizedek het onderhoudsplatform nog in gebruik gehad. Latere genera ties kondcn daar natuur-lijk niets mee beginnen en besloten daarom het platform tot een tempel 'om te bouwen', want hier waren immers de go-den op bezoek geweest? Salem werd Jeruzalem en Jeruzalem werd verwoest. Als deze theorie klopt, moeten - ook al heeft dit alles zich duizenden jaren geleden afgespeeld - in de bo-dem bij het huidige dorpje AI-Sarim nog buizen of radioac-tief afval te vinden zijn.
Critici en Ezechiel-kenners zullen tegenwerpen dat mijn theorie een zwak punt bevat. Het ooggetuigeverslag van de profeet dateert immers uit 595-570 v.Chr., een tijdstip waar-op volgens mijn theorie de buitenaardse bezoekers ons zon-nestelsel allang hadden verlaten. Er kan in die tijd dus geen pendelverkeer met behulp van een ruimteveer hebben plaatsgevonden.
Daar wil ik twee argumenten tegen inbrengen. Om te beginnen is het hee! goed mogelijk dat de groep buitenaardse bezoekers die ons zonnestelsel in de legendarische tijd van Abraham en Melchizedek heeft verlaten, zo'n vijftienhon-derd jaar later weer terugkeerde om te controleren welke re-sultaten hun ontwikkelingshulp aan de mensheid had opgele-verd. Een tweede overweging is dat de datering van Ezechiels teksten nogal onzeker is. 1n de loop der eeuwen is zijn relaas op vele verschillende manieren geinterpreteerd. 1n 1981 verscheen een analyse [27] waarin maar liefst tweehonderdze-ventig studies over het boek Ezechiel waren verwerkt.
De tekst van de profeet, die vroeger heilig was, is inmiddels aan een kritisch onderzoek onderworpen. V olgens taalkundi-gen doen stijl en woordkeuze vermoeden dat het hier om meer dan een auteur gaat. De meerderheid der oudtestamen-tici is daarom van mening dat het boek Ezechiel een gemeen-schappelijk werk is van een aantal schrijvers dat van oudere teksten gebruik heeft gemaakt. 

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.