^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Michio Kaku & Ufo's

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

Als we afgaan op de Chinese mythen - wat heet mythen? -dan zou de aardse beschaving gegrondvest zijn door 'vijf oer-keizers' en 'drie verhevenen' . Dit gebeurde in een grijs verleden, toen hemelse boodschappers contact hadden met aardse wezens of bevoorrechte mensen eerst lieten uitgroeien tot wijzen. Een van deze hemelse boodschappers,'Fu-hsi' voerde op aarde de zijdeproduktie in, een andere, 'Sehn-nung', de landbouw. De god genaamd 'Ch'ang-i', die uit de ruimte kwam, landde met een 'ei' vlak naast het huis van de fämilie Thai. Deze 'Ch'ang-i' wordt be-schreven als 'beenderloos ' en als 'vader van de maanberekening' . Hij onderwees de mensen. Een vrouwelijke collega van 'Ch'ang-i' was de godin 'Hsi-wang-mu', die zich met haar 'groene vogels' vestigde in het Kunlun Gebergte. Niet alleen natuurlijk! .

 

Ook in Tibet en Japan


Ik blijf nog een poosje in hoger sferen, in het hemelse ge-bied waaraan wij mensen onze oer-intelligentie te danken hehben. (De goden schiepen de mensen naar hun even-beeld.) In de Gyelrap, de stamboom van de koningen van Tibet, wordt gesproken over 27 legendarische koningen, van wie er zeven uit de ruimte kwamen en 'langs de hemel-se ladder afdaalden naar "de mensen'. [IlO] Ze worden beschreven als lichtgoden, die na hun missie op aarde weer in het heelal verdwenen. Je zou het argument kunnen aanvoe-ren dat die zeven hemelse leermeesters van de Tibetanen de-zelfde waren als de vijf oer-keizers van de Chinezen en voor mijn part de acht Nommo's van de Dogon. Onze zwakzinnige voorvaderen hebben mIsschien de teksten door elkaar. gegooid.
Die vlieger gaat niet op want de Tibetanen kregen van hun 'hemelse leermeesters' ook meteen een 'kastje met de oer-geschriften', dat tot op de dag van vandaag als heilig reli-kwie verborgen wordt gehouden in een of ander klooster. Nog in de zeventiende eeuw schreef de Tibetaanse histori-cus Lama Taranatha, dat de hemelse leermeesters de pries-ters op het hart hadden gedrukt om hun bezoek te docu-men teren met afbeeldingen. [ III ]
Iets soortgelijks gebeurde er in het oude Japan. Daar daalde een kleinzoon van de zonnegodin Amaterasu neer op de top van de berg Takachiho (eiland Kiusju). Hij bracht niet al-leen de drie tekenen van de macht mee - de spiegel, het zwaard en de kroonjuwelen -, maar ook nog een goddelij-ke belofte: 'Dit land... is het gebied, dat mijn nakomelin-gen als heersers zullen beheersen... Moge het bloeien en ge-dijen van de hemelse dynastie eindeloos duren, net als he-mel en aarde.' [Il2] .
En inderdaad, de keizerlijke familie van Japan leidt haar ge-slacht tot op de dag van vandaag af van de hemelse goden. En ook de 'goddelijke' geschenken hebben de eeuwen doorstaan. . Jaarlijks maken miljoenen Japanners een pel-grimstocht naar het heiligdom van de zonnegod Amaterasu in de stad Ise op Honsju (I se Jingu) om de heilige spiegel te aanbidden. De heilige juwelen worden bewaard in het kei-zerlijk paleis in Tokyo en het zwaard ligt in de Atsuta-tem-pel in Nagoya (Midden-Honsju).
Uit het Japanse eilandenrijk komen twee soorten figuren, die die machtige wezens uit de hemel moeten voorstellen. De ene zijn de 'Kappa's' met zwemvliesachtige handen, driehoekige ogen, grote oren en een bijzonder langgerekte hoed. Het belangrijkste kenmerk van de 'Kappa's' is echter 'de op een slurf lijkende neus, die naar een kastje op de rug loopt' .[Il3] Gelijksoortige wezens met slurven zijn zowel in India als in Midden-Amerika in steen gegraveerd. In In-dia en Indonesië zijn het de verschillende 'Ganesha' -figu-ren, Pl1:ur vergoddelijkte figuren met slangen voor de mond, en in Centraal-Amerika heb ik 'slurfwezens' gefofo-grafeerd op de Monte Alban (Mexico), in Copan (Honduras), in Tula (Mexico) en in El Baul en Tikal (Guatemala).
Daar, in Tikal, in het huidige museum voor de geweldige Maya-ruïnes, staat ,waarschijnlijk de meest expressieve
'slurvengod ' , . waarmee mijn vrienden uit de archeologie niets kunnen beginnen. En omdat ze er niets over weten, noemen ze de nauwelijks drie meter hoge stenen plastiek 'preklassieke stèle van Tikal' . Ik reken het tot de fen 0 me-naalste stenen afbeeldingen van een hemelse leermeester. De kop van de grote figuur is' er afgeslagen en' bij de brede schouders beginnen twee gebogen ellebogen. De polsen eindigen in een soort 'manchetten' en hij draagt grove handschoenén. De goddelijke leermeester draagt gecompli-ceerde laarzen waaruit gebogen slangen komen. Zijn pak is aan alle kanten gesloten en aan zijn gordel bungelen ondefi-nieerbare 'buidels'. Midden op zijn borst bevindt zich een slurfvormige buis, die er uitziet alsof hij uit verschillende, in elkaar gestoken segmenten bestaat. Over zijn onderli-chaam loopt een buis die aan 'de linkerkant van zijn lichaam eindigt in een kast. ,
De 'preklassieke stèle van Tikal' is een schoolvoorbeeld van het schrijven van een technologie, die de mens niet be-greep. Nu gebeurde dat echter niet met woorden, maar in steen. Ik laat de lezer twee afbeeldingen zien. Eerst het ori-
gineel van de 'preklassieke stèle van Tikal' en daarnaast de tekening van een kunstenaar waarop de verkeerd begrepen, technologische onderdelen in verschillende kleuren zijn be-nadrukt. Voor de vakmensen is het niet meer dan een onbe-kende godheid, behangen met ceremoniële frutsels, en de slang, waarvan zelfs een halfblinde kan zien dat hij eindigt in een kast, moet de 'gestileerde ruggegraat' voorstellen. Heilige 'Kukulkan, sta me bij!
Het tweede Japanse kunstwerk uit de wereld van de goden zijn de 'Dogu-beelden'. Deze maximaal 20 centimeter hoge bronzen figuurtjes dateren uit de tijd rond 600 v. Chr. Ze zijn op verschillende Japanse eilanden gevonden en men weet eigenlijk alleen maar, dat ze 'helpers van de goden' voorstellen. Deze keer zijn 'de hemelse assistenten' gehuld in opgeblazen pakken en in plaats van handen hebben ze ro-botachtige grijpers waaraan makkelijk verschillende speciale gereedschappen zijn te bevestigen. De ogen gaan schuil achter hele grote, op een bril lijkende vizieren en het hele hoofd met bril en al zit onder een gesloten helnl. (Verge-lijk: Bep- Kororoti uit Brazilië, Dogonmaskers' uit Cen-traal-Afrika en Katchinamaskers van de Hopi-Indianen uit Arizona.) Net als de 'preklassieke stèle van Tikal' passen de Dogu-beelden in geen enkel archeologisch schema. Ze val-len buiten het kader, maar dat doen de meeste voorbeelden uit het verleden.
Ter herinnering aan deze zeer gerespecteerde leermeesters uit het heelal wordt er nog steeds elk jaar een ritueel vol-trokken. In de nacht van 3l juli op l augustus worden er aan de kust van Kumamoto talloze'rode waskaarsjes op zee uitgezet. Die vormen het symbool voor het onbekende vuur waarmee 'de goden ooit van de sterren naar de aarde zijn gekomen' .[Il3] Hier past een vergelijking met de Ku-kulkan-piramide in Chichen-Itza (Mexico). Daar daalt -ook nu nog! - op 2l maart de hemelse leermeester neer in een fenomenaal spel van licht en schaduw onder het gejuich van tienduizenden toeschouwers.

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.